مقاله نشریه
باززایش اسطوره ها در اینترنت (انگلیسی)

نشریه بین المللی علوم انسانی » 2014 شماره4
چکیده:
شايد در دريافت نخست، اساطير داستان­ هايي كهن محسوب شوند؛ اما حقيقت آن است كه آنها ماحصل شيوه ه­اي از تفكر حكمي بشري هستند كه در قالب روايت و كنش تداوم يافته اند. از آنجا كه اساطير پاسخي به نيازهاي هستي شناختي بشر ارايه مي ­دهند، در عصر حاضر و با غلبه ي دانش، از طريق انطباق بر ساختارهاي ذهني بشر به حيات خود ادامه مي­دهند.
يكي از جديدترين حوزه­ هايي كه به واسطه ي قابليت­ هاي خود به محملي براي باززايش اساطير بدل شده، فناوري اينترنت است. گسترش اين شبكه ي فراگير آن را به محيط زيست نويني بدل نموده است. طرح مقوله ي كالبد ديجيتال در اين زيستگاه جديد و قابليت­ هاي آن در تحقق آرمان­ هاي جمعي، محملي براي شكل گيري معاني و مفاهيم اساطيري فراهم ساخته كه خردگرايي دانشورانه را به چالش مي كشد.
از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسي قابليت­ هاي اين رسانه در گسترش مفاهيم نوين اساطيري با اتكا به نظريه ي اسطوره معاصر «رولان بارت» و تحليل اساطيري «لوي استروس» است. روش پژوهش توصيفي تحليلي و متكي به منابع كتابخانه­ اي بوده است. نتايج آشكار مي­ سازد كه در اين فضاي نوين واقعيت، آرمانگرايي و توهم به شيوه ي ديرپاي اسطوره سازي هاي كهن درهم آميخته و موجب تغيير اعتبار بسياري از مفاهيم شده است. انديشه ي خلقت، فرار از ممنوعيت، لازماني و لامكاني،جهان يكپارچه، غلبه بر تنهايي و تملك كه آرزوهاي برآورده شده در بطن اساطيري بوده اكنون در فضايي زنده، تعاملي و قابل تجربه، سپهر فكري نويني را شكل داده كه به باززايي اساطير در بطن اين شبكه جهاني مي پردازد.


کليدواژگان: اسطوره، اينترنت، فضاي مجازي، زيست وب، اسطوره سازي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

باززايش اسطوره ها در اينترنت (انگليسي)

مقاله نشریه: بین المللی علوم انسانی » 2016 شماره2

خط در اسطوره ها

مقاله نشریه: بخارا »   (پياپي 44)، مهر ، آبان 1384  شماره2

كوه در اسطوره ها

نویسنده: علی محمدبیگی ،
مقاله نشریه: حفاظت شكار و طبیعت » پاييز 1394 شماره40

باززایش «متن فضایی»، در «زیست ـ جهان»ِ جهانی نمونه: شهر مشهد

استاد راهنما: جعفر جوان ، دانشجو: مجتبی صادقی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [دکترای تخصصی]

اسطوره و نمودهای اسطوره ای در ضرب المثل ها

استاد راهنما: محمدامین رکنی ، استاد مشاور: مهدی کدخدای طراحی ، دانشجو: سمانه صابری اصل ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خوزستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات