مقاله نشریه
شبیه سازی الكتروشیمیایی باتری سرب-اسید به روش رتبه كاسته بر پایه تجزیه متعامد سره

نشریه مهندسی مكانیك مدرس » بهمن 1394 شماره11
چکیده:
همواره مدل سازي و شبيه سازي به عنوان يك ابزار بسيار مفيد جهت بهينه سازي و آناليز رفتار ديناميكي باتري هاي سرب-اسيد از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده است. يكي از مشكلات عمده در شبيه سازي و بهينه سازي باتري هاي سرب-اسيد به دليل پيچيدگي معادلات الكتروشيميايي حاكم بر باتري، زمان بر بودن اين محاسبات مي باشد. يك راه حل مناسب جهت غلبه بر اين مشكل استفاده از روش هاي رتبه كاسته است. در مطالعه حاضر، معادلات الكتروشيميايي حاكم بر باتري سرب-اسيد در حالت يك بعدي و به روش رتبه كاسته و بر پايه توابع متعامد سره شبيه سازي شده اند. براي نشان دادن توانايي اين روش در شبيه سازي باتري سرب-اسيد، معادلات حاكم شامل بقاي بار الكتريكي در فاز مايع و جامد و همچنين بقاي گونه هاي شيميايي به طور همزمان در طي يك پروسه شامل سه فرآيند تخليه، استراحت و شارژ به طور عددي براي يك سل از باتري سرب-اسيد حل شده اند. نتايج عددي به دست آمده شامل تغييرات ولتاژ سل و غلظت اسيد سولفوريك، نشان مي دهد كه نه تنها استفاده از روش رتبه كاسته بر پايه توابع متعامد سره تا حد زيادي از زمان محاسبات مي كاهد (كاهش 15 برابر) بلكه تطابق بسيار خوبي نيز بين نتايج به دست آمده و نتايج مدل هاي عددي موجود در ديناميك سيالات محاسباتي وجود دارد.
کليدواژگان: باتري سرب، اسيد، فرآيند تخليه، استراحت، شارژ، روش رتبه كاسته
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه شبیه‌سازی الکتروشیمیایی باتری سرب-اسید به روش رتبه‌کاسته بر پایه تجزیه متعامد سره 

نشریه مهندسی مکانیک مدرس » 11-(1394)
کلیدواژه: باتری سرب-اسید ، فرآیند تخلیه-استراحت-شارژ ، روش رتبه‌کاسته ، Lead-Acid Battery ، Discharge-Rest-Charge ، Reduced Order Modeling ، باتری سرب-اسید ، فرآیند تخلیه-استراحت-شارژ ، روش رتبه‌کاسته

مقاله نشریه شبیه‌سازی الکتروشیمیایی باتری سرب-اسید به روش رتبه‌کاسته بر پایه تجزیه متعامد سره

نویسندگان: ، ، ،
نشریه  مهندسی مکانیک مدرس » دوره:15 - شماره:11
کلیدواژه: باتری سرب-اسید ، فرآیند تخلیه-استراحت-شارژ ، روش رتبه‌کاسته

مقاله نشریه شبيه سازي الكتروشيميايي باتري سرب-اسيد به روش رتبه كاسته بر پايه تجزيه متعامد سره

نشریه مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) »
کلیدواژه: باتري سرب-اسيد ، فرآيند تخليه-استراحت-شارژ ، روش رتبه كاسته

شبیه سازی غیر دائم معادلات آب کم عمق توسط مدل سازی رتبه کاسته بر اساس روش تجزیه متعامد سره ‏‎Proper Orthogonal Decomposition)‎‏)

دانشجو: خسرو اشرفی ، استاد مشاور: مرتضی بهبهانی نژاد ، استاد راهنما: وحید اصفهانیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1385 - [پایان نامه دکترا]

توسعه مدل رتبه کاسته دو بعدی بر مبنای روش تجزیه متعامد سره - MIKE 3 جهت مدل سازی مولفه‌های سرعت خلیج گرگان

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم کشاورزی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

شبيه سازي چرخه شارژ-دشارژ باتري سرب-اسيد به روش طيفي چبيشف

مقاله نشریه: مهندسی مكانیك مدرس » دي 1396 شماره10

شبیه سازی شبکه های باتری های سرب-اسید

دانشجو: پریسا امیری باوندپور ، استاد مشاور: وحید اصفهانیان ، استاد راهنما: علی عارفمنش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات