تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
چکیده:
The Caspian sea is the largest lake of the world. It has located with confluence between the Central Asia, Ghafghaz and Iran with 400/000 kms. This water body is counted as a closed sea and has been srrounded by Azarbijan, kazaghestan, Torkmanestan, Iran and Russia. Until Soviet union goverment fall down it ruling dominated based on agreemets 1920 and 1941. After collapsing former soviet union, and independedly Azarbijan, Kazagheston and Torkmanestan countries had many economic problems due to along time central rulership. Regarding tosettle economic affairs and growth each of these countries concerend toward the Caspian sea exploitation resources. Thus new geoplotic conditions need determining urgengcy legality regime. Unfortunately the problem still continue because of basic differences between the countries of marjin of the sea. Regarding environmental damagable this sea prefer to the legality region determining all countries beninfits to the Caspian sea.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و چشم انداز همكاري هاي منطقه

مقاله نشریه: دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) » , پایيز 1379, دوره 43, شماره 155

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 155-(1379)
کلیدواژه: نظام حقوقی ، محیط زیست ، دریای خزر ، آسیای مرکزی ، ژئوپلتیک

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

مقاله نشریه: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) » 155-0(2000)
کلیدواژه: آسیای مرکزی ، دریای خزر ، ژئوپلتیک ، محیط زیست ، نظام حقوقی

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه:  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره:43 - شماره:155

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

نویسنده: همایون مرتضوی ،
مقاله نشریه: پگاه حوزه » شنبه 14 ارديبهشت 1381  شماره47

رژیم حقوقی دریای خزر

استاد راهنما: داود هرمیداس باوند ، دانشجو: میرمحسن موسوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - 1378 - [کارشناسی ارشد]

رژیم حقوقی دریای خزر

مقاله نشریه: بندر و دریا » دي و بهمن 1382  شماره111-112

رژیم حقوقی دریای خزر

مقاله نشریه: پیام دریا » مرداد و شهريور 1386  شماره162

رژیم حقوقی دریای خزر

مقاله نشریه: معرفت »   (پياپي 82)، مهر 1383  شماره7

رژیم حقوقی دریای خزر

نویسنده: نادر نیكنامی ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه حقوق اسلامی » بهار و تابستان1381  شماره6-7

رژیم حقوقی دریای خزر

مقاله نشریه: حقوق ملل » شماره1

رژیم حقوقی دریای خزر

مقاله نشریه: علوم سیاسی (دانشگاه آزاد آشتیان) » سال 1385 - شماره 1

رژیم حقوقی دریای خزر؛ تصویری ژئوپولیتیكی از مانعی در راه همكاری های منطقه ای

مقاله نشریه: اطلاعات سیاسی - اقتصادی »   (پياپي 162)، بهمن و اسفند 1379  شماره5-6
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات