مقاله نشریه
بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

نشریه علوم كشاورزی ایران » دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
چکیده:
Sugar beet leaves covered by sexual (cleistothecia) and asexual forms (mycelia and conidia) of Erysiphe betae were gathered at harvest time from a field next to Ghazvin Sugar Factory and maintained under natural outdoor conditions. In order to determine the function of cleistothecia and also conidia in the survival of E.betae some experiments were performed. The results indicated that ascospores were unable to be released in petri dishes but their release under natural conditions occurred after 4 months. Under In vitro conditions ascospores did not germinate but on the leaves germination was somehow and rarely possible, however these ascospores were degraded after 7 days and didn’t exhibit any pathogenicity. Conidia could cause pathogenicity within 3 but not after 4 months. The period after inoculation until appearence of disease symptoms was lenghthened with aging of conidia. The results for conidial germination showed that fresh conidia had 80 percent germination on the lamme but it decreased sharply after 2 weeks and reached 0 percent after 4 weeks. Although germination of fresh conidia on leaves was not more than 46 percent but they germinated well within 2 and 4 weeks.The results for the experiment to observe the first appearance of the disease in the field suggested that the first conidia were trapped by spore-trap in early June and the first symptoms appeared in 20 days. The conclusive results showed that ascospores had no function in the survival of the fungus. Although conidia maintained their pathogenicity for after 3 months but due to the 8- month interval between sowing time and appearance of disease symptoms in temperate zones(Karaj and Ghazvin) it doesn’t seem that these conidia have a role in transferring disease from one year to another.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

نشریه مجله علوم کشاورزی ایران » 36-6(2005)
کلیدواژه: پایداری ، چغندر قند ، سفیدک پودری ، کلیستوتسیوم ، کنیدیوم

مقاله نشریه بررسی پایداری قارچ Erysiphe Betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

نویسندگان: ، ، ، ، ،
نشریه  مجله علوم کشاورزی ایران » دوره:36 - شماره:6

بررسی امکان ایجاد مقاومت القایی در چغندرقند در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی ((Erysiphe betae

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی بیواکولوژی قارچ عامل بیماری سفیدک پودری مو و اثر چند قارچ‌کش سیستمیک روی آن در منطقه سیستان

استاد راهنما: عزیزالله علیزاده ، دانشجو: ناصر پنجه که ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1375 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تقلیل میزان قند و محصول چغندر در اثر قارچ عامل سفیدک چغندرقند

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1346 - [کارشناسی ارشد]

جداسازی و شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بیماری سفیدک پودری انگور

دانشجو: رحمن یوسفی ، استاد مشاور: رزاز هاشمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

معرفی دو گونه قارچ عامل بیماری سفیدك پودری درختان بلوط در جنگل های آذربایجان غربی و كردستان

مقاله نشریه: تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران »   (پياپي 7)، 1385  شماره1
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات