نظریه معنایی «اصالت ظهور» در اصول فقه شیعه

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 1و2، شماره 0، بهار 1381
چکیده:
The history of meaning in linguistics displays that Formal Linguistics has been going down in value, for not considering context, and having abstract approach to language. In contrast, Functional Lingistics merely was able to - to a certain extent, - to explain the meaning of language from pragmatic and paralinguistic point of view. i.e. it failed to recognize ambiguous sentences from addressee and reader’s point of view. The writers want to show when Functional Linguistics is not effective enough to disambiguate the sentences, formal linguistics could have descr4ptive efficiency within a framework of a semantic theory. Such a combinative approach is close to Leech’s theory in semantics, which has not been taken into consideration in linguistic studies. But this approach was proposed by Moslem legal theorists more than one thousand years ago, and known as the theory of Appearance in Fiqh Principles. The theory of Appearance, based on the important Principle of Immediacy, is one of the exhaustive theories of inference which extracts legal judgements from Islamic legal texts.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

نظريه معنايي «اصالت ظهور» در اصول فقه شيعه

مقاله نشریه: دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) » , بهار و تابستان 1381, دوره 1, شماره 1-2 (ويژه زبان و ادبيات عربي و قرآني)

نظریه معنایی «اصالت ظهور» در اصول فقه شیعه

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 1-(1381)
کلیدواژه: اصول فقه ، زبانشناسی ، اصالت ظهور ، تبادر ، شم زبانی

نظریه معنایی «اصالت ظهور» در اصول فقه شیعه

مقاله نشریه: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) » 1و2-0(2002)
کلیدواژه: اصالت ظهور ، اصول فقه ، تبادر ، زبانشناسی ، شم زبانی

نظریه دولت در فقه شیعه(5)

مقاله نشریه: كتاب نقد » پاييز 1379  شماره13

نظریه دولت در فقه شیعه(4)

مقاله نشریه: كتاب نقد » تابستان 1379  شماره12

نظریه دولت در فقه شیعه (3)

مقاله نشریه: كتاب نقد » بهار 1379  شماره11

نظریه دولت در فقه شیعه(2)

مقاله نشریه: كتاب نقد » زمستان 1378  شماره9-10

نظریه دولت در فقه شیعه (1)

مقاله نشریه: كتاب نقد » پاييز 1378  شماره8

تحول معنایی نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه (از مشروطه تا جمهوری اسلامی)

دانشجو: احسان شاکری خویی ، استاد مشاور: عباسعلی رهبر ، استاد راهنما: علی اکبر امینی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی - 1390 - [دکترای تخصصی]

اصول فقه شیعه ی اخباری و نظریه فقهی شیخ یوسف بحرانی

نویسنده: روبرت گلیو ،
مقاله نشریه: كتاب ماه دین »   (پياپي 151)، ارديبهشت 1389  شماره31

كاركردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه

نویسنده: محمد عرب صالحی ،
مقاله نشریه: قبسات » بهار 1391  شماره63

گستره نفوذ فلسفه در اصول فقه شیعه

مقاله نشریه: كوثر معارف » بهار 1388  شماره9
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات