وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالكیت

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » تابستان 1394 شماره2
چکیده:
گاهي حق مالكيت مالكان كه در هنگام انتقال اموال براي خود ذخيره كرده اند تا در عوض آن به ساير مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل اليه باحسن نيت كه تمامي معوض را پرداخت كرده است، در تعارض قرار مي گيرد. سيستم هاي مختلف حقوقي براي برتري يكي از دو زيان ديده در معاملات بر ديگري، فلسفه خاص خود را دارند. در تحليل اين حقوق، بيشتر آثار اجتماعي و اقتصادي آن مورد نظر قرار مي گيرد. مالك براي حفظ حقوق خود شرط ذخيره مالكيت مي كند، ثالث عوض را به انتقال گيرنده مي پردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمي آورد تا از ادعاي ديگران در امان باشد. حفظ يكي از اين حقوق با بقاي ديگري در تعارض آشكار است. در خصوص اين موضوع دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: ديدگاه نخست از آنِ اصول گراهاي سنتي است كه به «لايحل مال امرء الا بطيبه نفس منه» متمسك مي شوند و پاسخ قاطعي به بي حقي ثالث باحسن نيت مي دهند؛ به هر قيمتي كه مي خواهد تمام شود. و ديدگاه دوماز آنِ عرف گراهاي طرف دار كارآمدي اقتصادي است كه تمايل شديدي به حمايت از ثالث باحسن نيت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبي وضعيت معيشتي مردم دارند. هدف اين پژوهش، تبيين فلسفي اين تمايلات در تجارت بين الملل و رفع اين سوء برداشت است كه حمايت از مالك قلع ماده نزاع مي كند؛ درحالي كه درواقع حمايت از مالك اوليه منشا ايجاد بسياري از دعاوي و درگيري هاي فراوان ميان انتقال گيرندگان و ديگران است كه نمي توان براي آن توجيه اجتماعي و اقتصادي ارائه كرد.

کليدواژگان: تاجيل؛ اصول گرايي؛ تحفظ مالكيت؛ توسعه؛ حسن نيت ثالث؛ رشد؛ شروط تعليقي؛ كارايي اقتصادي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » 45-2(2015)
کلیدواژه: تأجیل ، اصول‌گرایی ، تحفظ مالکیت ، توسعه ، حسن‌نیت ثالث ، رشد ، شروط تعلیقی ، کارایی اقتصادی

وضعيت حقوقي انتقال گيرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالكيت

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصي » تابستان 1394 شماره2
کلیدواژه: تاجيل ، اصول گرايي ، تحفظ مالكيت ، توسعه ، حسن نيت ثالث ، رشد ، شروط تعليقي ، كارايي اقتصادي

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه:  مطالعات حقوق خصوصی » دوره:45 - شماره:2
کلیدواژه: تاجیل؛ اصول‌گرایی؛ تحفظ مالکیت؛ توسعه؛ حسن‌نیت ثالث؛ رشد؛ شروط تعلیقی؛ کارایی اقتصادی

شرط حفظ مالكیت در بیع

مقاله نشریه: عدالت آرا » بهار و تابستان 1386  شماره6-7

بررسی فقهی و حقوقی شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

مقاله نشریه: مطالعات فقه و حقوق اسلامی » بهار 1393  شماره10

مالکیت حقوقی در اموال میراث فرهنگی

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت - 1395

تحلیلی بر آثار شرط حفظ مالكیت

مقاله نشریه: حقوقی دادگستری » بهار 1394 شماره89

ماهيت انتقال مالكيت اموال غيرمادي غيرفكري

مقاله نشریه: دانش و پژوهش حقوقي » بهار و تابستان 1391 شماره1

مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتقال مالکیت

دانشجو: رضا شکوهی زاده ، استاد مشاور: مرتضی عادل ، استاد راهنما: عباس کریمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1386 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی اموال رهنی در ورشکستگی

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

ماهيت شرط حفظ مالكيت در حقوق ايران و فرانسه

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » زمستان 1395 شماره4
 • الف) فارسی:
 • 1.امینی، منصور (1382)، انتقال مالکیت در قراردادهای فروش، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • 2.امینی، منصور (1389)، نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع، مجله تحقیقات حقوقی، شمارۀ 52، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، پاییز و زمستان.
 • 3.انصاری، علی (1388)، مفهوم و معنای حُسن نیّت در حقوق ایران و فرانسه، پژوهش‌های حقوقی تطبیقی.
 • 4.پیرهادی، محمدرضا (1390)، انتقال مالکیت در عقد بیع، جنگل جاودانه، چاپ دوم.
 • 5.پیرهادی، محمدرضا (1386)، شرط حفظ مالکیت در بیع، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره 6و7، بهار و تابستان.
 • 6.جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380)، فلسفه حقوق مدنی، عناصر عمومی عقود، ج 1 و 2 کتابخانه گنج دانش.
 • 7.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1359)، حقوق اموال، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ اول.
 • 8.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1357)، الفارق: دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول.
 • 9.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، عناصرشناسی حقوق مدنی- حقوق جزا، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
 • 10.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، جلد سوم.
 • 11.جعفرزاده، میرقاسم و سمایی صراف، حسین (1384)، حُسننیّت در قراردادهای بین‌المللی: قاعده‌ای فراگیر یا حکمی استثنایی، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 41، بهار و تابستان.
 • 12.داراب پور، مهراب (1374)، حقوق بیع بین‌المللی، نوشته 18 تن از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان، ج1وج2، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
 • 13.داراب پور، مهراب (1392)، حقوق بیع داخلی، جنگل جاودانه، چاپ اول.
 • 14.داراب پور، مهراب (1391)، حقوق اموال و مالکیت، جنگل جاودانه، چاپ اول.
 • 15.داراب پور، مهراب (1390)، خسارات خارج از قرارداد، انتشارات علمی مجد، چاپ دوم.
 • 16.رحیمی، حبیب‌اله، تضمین کالا در تجارت بین الملل – بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده و ایران، بانک قوانین کشور (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)، بیتا.
 •  http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=145
 • 17.سعیدی، محمدعلی و یزدانی، غلامرضا (1389)، بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت، مجله آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 14، پاییز و زمستان.
 • 18.شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم (1389)، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعۀ تطبیقی)، انتشارات فروزش.
 • 19.طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم (1387)، حاشیه المکاسب، جلد اول، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم.
 • 20.عبادی بشیر، مقصود، تأثیر کاهلی زیاندیده در جبران خسارت، مجله معرفت، سال بیستم. شمارۀ 165.
 • 21.علومی یزدی، حمیدرضا، (1383). شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 11.
 • 22.قاسمی، محسن (1382)، انتقال مالکیت در عقد بیع، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول.
 • 23.قنواتی، جلیل (1382)، مطالعۀ تطبیقی زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، مجلۀ اندیشه‌های حقوقی، شمارۀ 5.
 • 24.صانعی، آیت‌الله العظمی یوسف، دروس خارج فقه، 1384 تا 1390، دی.وی.دی موجود در دست نوسیندگان و در دفتر معظم له.
 • 25.محسنی، حسن (1385)، اصل حُسن ‌نیّت در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی، مجلۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، شمارۀ 1، بهار و تابستان.
 • 26.موسوی بجنوردی، سید محمد (1386)، نقش حُسن نیّت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، فصلنامۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 2، بهار.
 • ب) عربی:
 • 1. سنهوری، دکتر عبدالرزاق احمد، الوسط فی شرح القانون المدنی، جلد 4، 1969م.
 • 2. السید محمد الغروی، الشیخ یاسر مازح، کتاب الفقه علی مذهب الاربعه (بتألیف عبدالرحمن الجزیری) و مذهب اهل البیت، الجلد الثانی، منشورات دار الثقلین، بیروت، لبنان، 1998م (1419ق)
 • 3. الشیخ ابی عبداله شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین مکی العاملی النباطی الجزینی المشتهر بالشهید الاول، (734 الی 786) اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، موسسه الفقه الشیعه، بیروت، لبنان، بی تا.
 • 4. الشیخ مرتضی بن محمدامین الانصاری، کتاب المکاسب، الجزء الثالث، مجمع الفکر الاسلامی، 1427ق.
 • 5. زین‌الدین بن علی العاملی الجبعی (شهید الثانی 911-966ق)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، بتصحیح الشیخ حسن محمد آل قبیسی العاملی ، مؤسسه الابلاغ، بیروت، لبنان، 1993م.
 • 6. ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، جلد دوم، با ترجمۀ محمدتقی دانش‌پژوه، چاپخانۀ دانشگاه تهران، 1343ش.
 • 7. الشیخ محمد علی التوحیدی التبریزی، مصباح الفقاهه: تقریر ابحاث سماحه آیه اله العظمی السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، الجزء الثانی، المنشورات مکتبه الداوری، قم، 1377ش.
 • 8. المحقق الحلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1408ق .
 • 9. سعد، الدکتور نبیل ابراهیم ، العقود المسماه، الجزءِ الاول، دار النهضه العربیه، الطبعه الاولی بیروت، 1997م،
 • ج) انگلیسی:
 • - Books & Articles
 • 1.Atiyah P.S., “The Sale of Goods”, 12th ed., Longman, 2001.
 • 2.Bradgate, Robert: Cases, “Retention of Title in the House of Lords: Unanswered Questions”, Modern Law Review, September 1991.
 • 3.Bridge M.G., “The Sale of Goods”, Oxford University Press, 1998.
 • 4.Coltman, Larry, Hill Hofstertter LLP, “A practical guide to retention of title claims”, March 2009.
 • 5.Darabpour, Mehrab, Some Aspects of Business Law, Nashre Dana, 1996, page 7: “The conflict of interests of true owners and bona fide purchasers a comparative survey: with special references to English and Iranian law”, part one.
 • 6.Davies Iwan, “Retention of Title Clause in Sale of Goods Contracts in Europe”, Ashgate, Dartmouth, 1999.
 • 7.Spence, Julie, “The Commercial Realities of Retention of Title Clause”, Journal of Business Law, 1989.
 • 1.Hendy lenox (industrial Engines) Ltd v Grahame Puttrick Ltd [1984] 2 All ER152.
 • 2.Cloughemill Ltd v Martin [1983]1.W.L.R.
 • 3.Armour and another Respondent v Thyssen Edelstahwerke A.G [1990] 3 W.L.R. 810.
 • 4.Auluminium Industrie Vassen B.V. v. Romalpa Aluminum Ltd. [1976] 1 W.L.R. 67.6
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات