مقاله نشریه
ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 5و4، شماره 0، بهار 1381
چکیده:
The literature of constancy during Iran and Russia wars; that was created in Persian language, was the main factor that prose and verse exited from court towards common people. The courtier literature that was along with eulo’izing of the kings became familiar with corrent events. The presence of religious leader who persuade people to defend their country caused a new movement in literature of constancy. This movement caused the literature of constancy and Holy war. The courtier poets who inspired from war came to a new stage and became the pioneer of literature of constancy.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه ادب جهادي در جنگهاي ايران و روس

نشریه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) » , زمستان 1380- بهار 1381, دوره 4, شماره 5-4 (ضميمه)

مقاله نشریه ادب جهادى در جنگهاى ایران و روس

نویسندگان: ، ، ، ،
نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 4-(1381)
کلیدواژه: جهاد ، علما ، وطن ، ادبیات ، پایدارى ، شاعران

مقاله نشریه ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

نشریه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) » 5و4-0(2002)
کلیدواژه: اد بیات ، پا یداری ، جهاد ، شا عران ، علما ، وطن

نقش علماء در پیدایش ادب جهادی (جنگهای ایران و روس، دورهء قاجار)

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 1382  شماره165

مبانی فكری علمای شیعه در جنگهای ایران و روس

مقاله نشریه: تاریخ معاصر ایران » پاييز 1390  شماره59

نقش ارامنه وخوانین قفقاز در جنگهای ایران و روس

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1396

ادبِ جهادی در ایرانِ قرن سیزدهم

نویسنده: آن. لمبتون ،
مقاله نشریه: تاریخ اسلام » زمستان 1381  شماره12

تجاوزهای پیاپی روسیه به ایران پیش از جنگهای ایران و روس

مقاله نشریه: اطلاعات سیاسی - اقتصادی »   (پياپي 236)، فروردين و ارديبهشت 1386  شماره7-8
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات