مقاله نشریه
نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی لرستان

نشریه پژوهش در آموزش علوم پزشكی » شماره2
چکیده:
مقدمه: سرزندگي تحصيلي و يادگيري خودراهبر از عوامل تاثير­گذار بر يادگيري هستند و در موفقيت تحصيلي دانشجويان نقش بسزايي دارند. هدف از پژوهش حاضر، نقش ابعاد يادگيري خودراهبر در پيش ­بيني سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان بود.
روش ­ها: پژوهش حاضر يك مطالعه­ ي توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه­ ي آماري پژوهش شامل كليه دانشجويان مشغول به تحصيل در سال تحصيلي94-1393 در دانشگاه علوم پزشكي لرستان بودند. روش نمونه ­گيري به صورت طبقه­ اي نسبي و تعداد 369 نفر به­ عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران تعيين شد. به منظور جمع­ آوري اطلاعات، از پرسشنامه يادگيري خودراهبر و سرزندگي تحصيلي استفاده گرديد. داده ­ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون t گروه­ هاي مستقل به وسيله نرم­ افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته­ ها: نتايج نشان داد كه بين يادگيري خودراهبر (r=0/33) و ابعاد آن (خودكنترلي (r=38/0)، خودمديريتي (r=0/27) و رغبت براي يادگيري (r=0/31) )با سرزندگي تحصيلي رابطه مثبت و معني­ داري وجود دارد (P<0 1)="" و="" از="" بين="" ابعاد="" يادگيري="" خودراهبر،="" خودكنترلي="" و="" رغبت="" براي="" يادگيري="" پيش­="" بيني="" كننده­="" هاي="" معني­="" داري="" (01/0="">F=36/02، P) براي سرزندگي تحصيلي دانشجويان بودند. همچنين مقايسه ابعاد يادگيري خودراهبر نشان داد كه دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر از خودكنترلي و رغبت براي يادگيري بالاتري برخوردارند (P<0 1).="" در="" حالي="" كه="" دانشجويان="" پسر="" سرزندگي="" تحصيلي="" بالاتري="" نسبت="" به="" دانشجويان="" دختر="" دارند=""><0>
نتيجه­ گيري: نتايج پژوهش حاكي از اهميت نقش يادگيري خودراهبر، در ارتقاي سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوده و توصيه مي­ گردد كارگاه ­هايي براي افزايش يادگيري خودراهبر دانشجويان برگزار شود.

کليدواژگان: يادگيري خودراهبر، سرزندگي تحصيلي، دانشجويان، دانشگاه، علوم پزشكي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه نقش ابعاد يادگيري خودراهبر در پيش بيني سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

نشریه پژوهش در آموزش علوم پزشكي » تابستان 1395 شماره2
کلیدواژه: يادگيري خودراهبر ، سرزندگي تحصيلي ، دانشجويان ، دانشگاه ، علوم پزشكي</0>

مقاله نشریه نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نشریه پژوهش در آموزش علوم پزشکی » 2-(1395)
کلیدواژه: یادگیری خودراهبر ، سرزندگی تحصیلی ، دانشجویان ، دانشگاه ، علوم پزشکی ، Self-directed learning ، Academic buoyancy ، students ، University ، medical sciences

مقاله نشریه نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نویسندگان: ، ،
نشریه  پژوهش در آموزش علوم پزشکی » دوره:8 - شماره:2
کلیدواژه: یادگیری خودراهبر ، سرزندگی تحصیلی ، دانشجویان ، دانشگاه ، علوم پزشکی

سرمایه روانشناختی و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده های سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396

نگرش دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه تبريز نسبت به يادگيري خودراهبر

مقاله نشریه: آموزش در علوم پزشكی » (پياپي 79)، مرداد 1396 شماره1
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات