مقاله نشریه
اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

نشریه دانشكده فنی دانشگاه تهران » دوره 33، شماره 2 (64)، تابستان 1378
چکیده:
The relation between surfactant concentration and stability of gas-liquid foams was studied. We considered the time of bed foam collapse as a symbol of foam stability. Isopentanol, n-pentanol, Isopropyle alcohol, cyclohexanol, Acetic acid and Aniline have been chosen as the foaming agents. The relation between stability and surfactant concentration for all these materials was the same which can be also proved by the dimensional analysis. The final relation was t =KCI/3. In this relation t is the time of bed collapse and C is the surfactant concentration. K is dependent on physical properties.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

نشریه نشریه دانشکده فنی » 33-2(1999)
کلیدواژه: پایداری ، فوم ، فوم گاز مایع ، مواد فعال سطحی

مقاله نشریه اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز - مایع

نشریه  نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران » دوره:33 - شماره:2

اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

مقاله نشریه: دانشكده فنی دانشگاه تهران » دوره 33، شماره 2 (64)، تابستان 1378

بررسی اثر ترکیب مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز - مایع

دانشجو: رستم نژاد رودسری ، استاد راهنما: محمدعلی موسویان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1380 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تجربی اثر غلظت کرور سدیم بر روی پایداری فومهای گاز-مایع

دانشجو: لیلا خزایی زاده ، استاد مشاور: پریسا خدیوپارسی ، استاد راهنما: محمدعلی موسویان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1382 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر ریزش فیلم مایع، انتشار گاز و غلظت ماده فعال سطحی بر پایداری جریان فوم در محیط متخلخل

مقاله کنفرانس: سومين كنفرانس علمي مهندسي مخازن هيدروكربوري و صنايع بالادستي - 1393

بررسی اثر مخلوط دوتایی مواد فعال سطحی بر روی ضریب انتقال جرم در فرآیند استخراج مایع – مایع

دانشجو: سمیه رضابیگی ، استاد مشاور: جلال بصیری پارسا ، استاد راهنما: جواد صاین ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تجربی اثر سدیم كلراید بر روی پایداری كفهای گاز - مایع

مقاله نشریه: دانشكده فنی دانشگاه تهران »   (پياپي 96)، تير 1385  شماره2

اثر غلظت سطحی سرب بر فعال كردن اسفالریت

مقاله نشریه: مهندسی متالورژی » پاييز و زمستان 1382  شماره16

اثر غلظت سطحی سرب بر فعال كردن اسفالریت

مقاله کنفرانس: ششمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران - 1381

بررسی اثر ماده فعال سطحی یونی و غیر یونی روی ضریب انتقال جرم در استخراج مایع-مایع

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - 1383 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات