مقاله نشریه
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس درگيري شناختي، انگيزشي و رفتاري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشكی » (پياپي 38)، مهر و آبان 1395 شماره4
چکیده:
زمينه و اهداف: سرزندگي تحصيلي و درگيري تحصيلي از عوامل تاثيرگذار بر يادگيري هستند و در موفقيت تحصيلي دانشجويان نقش بسزايي دارند .هدف از انجام پژوهش حاضر، پيش­بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس درگيري شناختي، انگيزشي و رفتاري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر به روش توصيفي- همبستگي انجام شد. جامعه­ي پژوهش شامل دانشجويان مشغول به تحصيل در سال 94-1393 در دانشگاه علوم پزشكي لرستان بود. روش نمونه­گيري به صورت طبقه­اي نسبي و تعداد 369 نفر به­عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران تعيين شد. به منظور جمع­آوري داده­ها از پرسشنامه درگيري تحصيلي پينتريچ و دي­گروت و سرزندگي تحصيلي دهقاني زاده و حسين­چاري استفاده گرديد. براي تجزيه وتحليل داده­ها از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام با بهره­گيري از نرم­افزار 18Spss- استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه؛ از بين متغيرهاي پيش بين پژوهش (درگيري شناختي، عاطفي و رفتاري)، بين درگيري شناختي و سرزندگي تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد و توانايي پيش­بيني سرزندگي تحصيلي را در بين دانشجويان دارد(0/001 > P).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاكي از اهميت نقش درگيري شناختي در پيش­بيني سرزندگي تحصيلي دانشجويان مي­باشد. با توجه به نتايج به دست آمده اجراي برنامه­هايي به­منظور افزايش درگيري تحصيلي و رفتاري دانشجويان مي­تواند به بهبود و افزايش سرزندگي تحصيلي دانشجويان كمك نمايد.


کليدواژگان: درگيري شناختي، درگيري انگيزشي، درگيري رفتاري، سرزندگي تحصيلي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی » 4-(1395)
کلیدواژه: درگیری شناختی ، درگیری انگیزشی ، درگیری رفتاری ، سرزندگی تحصیلی. ، cognitive engagement ، motivational engagement ، behavioural engagement ، academic bouyancy.

مقاله نشریه پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نویسندگان: ، ، ،
نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی » 38-(1395)
کلیدواژه: درگیری شناختی ، سرزندگی تحصیلی ، درگیری انگیزشی ، درگیری رفتاری

سرمایه روانشناختی و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده های سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات