مقاله نشریه
نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشكی » شماره1
چکیده:
اهداف: دانشجويان پرستاري به دليل عوامل استرس زاي دانشجويي و شرايط باليني و كارورزي چالش برانگيز، بيشتر در معرض خستگي هيجاني و فرسودگي تحصيلي قرار مي گيرند كه ممكن است اشتياق تحصيلي و عملكرد تحصيلي آنها را تحت تاثير قرار دهد. هدف پژوهش حاضر تبيين اشتياق تحصيلي دانشجويان پرستاري براساس بهزيستي اجتماعي و سرزندگي اجتماعي بود.
ابزار و روش ها: در اين پژوهش همبستگي كه در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال تحصيلي 94-1393 انجام شد، 210 نفر به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي گردآوري داده از 3 پرسش نامه اشتياق تحصيلي، بهزيستي اجتماعي كييز و سرزندگي تحصيلي استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از آزمون هاي همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته­ها: ميانگين نمره كلي بهزيستي اجتماعي 21/13±68/98، اشتياق تحصيلي 98/5±55/40 و سرزندگي تحصيلي 85/7±58/18 بود. بهزيستي اجتماعي با اشتياق تحصيلي (001/0p<؛ 183/0="r)" و="" نيز="" خرده="" مقياس="" هاي="" اشتياق="" عاطفي=""><؛ 103/0="r)" و="" اشتياق="" شناختي=""><؛ 154/0="r)" همبستگي="" مثبت="" و="" معني="" داري="" داشت.="" با="" توجه="" به="" عدم="" وجود="" همبستگي="" بين="" سرزندگي="" تحصيلي="" و="" اشتياق="" تحصيلي="" و="" خرده="" مقياس="" هاي="" آن="" سرزندگي="" تحصيلي="" قدرت="" پيش="" بيني="" اشتياق="" تحصيلي="" را="" نداشت،="" اما="" بهزيستي="" اجتماعي="" توان="" پيش="" بيني="" 33%="" از="" واريانس="" اشتياق="" تحصيلي="" را="">
نتيجه گيري: بهزيستي اجتماعي عامل مهمي در تعيين اشتياق تحصيلي دانشجويان پرستاري است ولي سرزندگي تحصيلي نقشي در اين زمينه ندارد.

کليدواژگان: بهزيستي اجتماعي، سرزندگي، اشتياق، دانشجويان پرستاري
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه نقش بهزيستي اجتماعي و سرزندگي تحصيلي در پيش بيني اشتياق تحصيلي دانشجويان پرستاري

نشریه راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي » بهمن و اسفند 1394 شماره1
کلیدواژه: بهزيستي اجتماعي ، سرزندگي ، اشتياق ، دانشجويان پرستاري

مقاله نشریه نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی » 6-(1394)
کلیدواژه: بهزیستی اجتماعی ، سرزندگی ، اشتیاق ، دانشجویان پرستاری ، Social Welfare ، Resilience Psychological ، Motivation ، Students Nursing ، بهزیستی اجتماعی ، سرزندگی ، اشتیاق ، دانشجویان پرستاری

مقاله نشریه نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری

نویسندگان: ، ، ، ،
نشریه  راهبردهای آموزش در علوم پزشکی » دوره:8 - شماره:6
کلیدواژه: بهزیستی اجتماعی ، سرزندگی ، اشتیاق ، دانشجویان پرستاری

مقاله نشریه نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری

نویسندگان: ، ، ، ،
نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی » 34-(1394)
کلیدواژه: سرزندگی ، بهزیستی اجتماعی ، اشتیاق ، دانشجویان پرستاری

نقش بهزيستي اجتماعي و فرسودگي تحصيلي در پيش بيني اشتياق تحصيلي دانشجويان

مقاله نشریه: راهبردهای آموزش در علوم پزشكی » (پياپي 48)، خرداد و تير 1397 شماره2

نقش اشتیاق عاطفی ، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

نقش خود کارآمدی تحصیلی در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی - 1396
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات