مقاله نشریه
الگوي خلق اعتبار در بانكداري اسلامي متاثر از انديشه شهيد صدر(ره)

نشریه اقتصاد اسلامی » بهار 1395 شماره61
چکیده:
مسئله خلق بدهي در نظام بانكداري متعارف از مسائل مهمي است كه پس از بحران 2008م، به آن توجه بيشتري شد. يكي از مسائل اصلي در بانكداري اسلامي، مسئله خلق اعتبار است. در اين باره ديدگاه هاي گوناگوني در ميان اقتصاددانان وجود دارد. از ديد شهيد صدر; در عرصه بانكداري اسلامي، خلق اعتبار، مبتني بر ضوابط شرعي، امكان پذير است؛ اما آيا الگوي شكل گيري خلق اعتبار از ديد وي با خلق اعتبار در نظام بانكداري متعارف يكسان است؟
در تحقيق پيش رو، ضوابط شرعي متاثر از ديدگاه شهيد صدر; درباره خلق اعتبار در بانكداري اسلامي، با روش تحليلي تشريح و الگوي مفهومي از فرايند شكل گيري خلق پول معرفي و در چارچوب ضريب فزاينده پولي در قالب اثر شريعت، الگويي از خلق اعتبار در بانكداري اسلامي متاثر از انديشه شهيد صدر; ارائه مي شود. فرضيه تحقيق گوياي آن است كه ميان سازوكار شكل گيري فرايند خلق اعتبار از ديد شهيد صدر; با نظام بانكداري متعارف تمايز وجود دارد. نتيجه ها گوياي آن است كه اثر شريعت شامل بدهكاربودن متقاضي اعتبار، التزام به اجراي شرط قبض، اطمينان بانك به اطلاعات متقاضي وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضريب فزاينده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمايز الگوي خلق اعتبار از ديد شهيد صدر; با خلق اعتبار در نظام بانكداري متعارف است.


کليدواژگان: قرض، بانكداري اسلامي، شهيد صدر، اثر شريعت، ضريب فزاينده پولي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه الگوي خلق اعتبار در بانكداري اسلامي متاثر از انديشه شهيد صدر(ره)

نشریه اقتصاد اسلامي » بهار 1395 شماره61
کلیدواژه: قرض ، بانكداري اسلامي ، شهيد صدر ، اثر شريعت ، ضريب فزاينده پولي

مقاله نشریه الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)

نویسندگان: ، ، ،
نشریه اقتصاد اسلامی » 61-(1395)
کلیدواژه: بانکداری اسلامی ، قرض ، شهید صدر ، اثر شریعت ، ضریب فزاینده پولی

مقاله نشریه الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)

نشریه اقتصاد اسلامی » 61-(1395)
کلیدواژه: قرض ، بانکداری اسلامی ، شهید صدر ، اثر شریعت ، ضریب فزاینده پولی ، Qarz ، Islamic Banking ، Martyr Sadr ، Shariah Effect ، Money Multiplier

مقاله نشریه الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متاثر از اندیشه شهید صدر

نویسندگان: ، ، ،
نشریه  اقتصاد اسلامی » دوره:16 - شماره:61
کلیدواژه: قرض ، بانکداری اسلامی ، شهید صدر ، اثر شریعت ، ضریب فزاینده پولی

بانكداری بدون ربا از نگاه شهید صدر (ره)

مقاله نشریه: اقتصاد اسلامی » بهار 1385  شماره21

حكومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید صدر

مقاله نشریه: حكومت اسلامی »   (پياپي 64)، تابستان 1391  شماره2

نظریه انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی شهید صدر

مقاله نشریه: مطالعات انقلاب اسلامی » تابستان 1391  شماره29

مفهوم و چیستی حكومت در اندیشه سیاسی شهید صدر (ره)

مقاله نشریه: سیاست »   (پياپي 7)، پاييز 1387  شماره3

نظریه حكومت اسلامی در اندیشه آیت الله محمدباقر صدر (ره)

مقاله نشریه: رهیافت انقلاب اسلامی » پاييز و زمستان 1389  شماره13

بازخوانی اندیشه سیاسی شهید صدر

نویسنده: مسعود پورفرد ،
مقاله نشریه: پگاه حوزه » شنبه پانزدهم ارديبهشت ماه 1386  شماره206

اندیشه های اجتماعی شهید صدر

نویسنده: زهرا صالحی ،
مقاله نشریه: فرهنگ پژوهش » سال 1389 - شماره 6
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات