مقاله نشریه
مدل سازي سه بعدي سيستم سرمايش تبخيري نقطه شبنمي با شرط مرزي ارتقاءيافته و در نظر گرفتن اثر ناحيه ورودي

نشریه مهندسی مكانیك مدرس » مهر 1396 شماره7
چکیده:
در مقاله حاضر به مدل سازي عددي سيستم نقطه شبنمي به عنوان يك جايگزين براي سيستم هاي سرمايشي موجود پرداخته شده است. برخلاف مدل هاي متداول پيشين كه با فرض دما ثابت و يا شار ثابت بر روي ديواره جداكننده توسعه يافته اند در مدل حاضر شرط مرزي واقعي محاسبه مي شود. محاسبه شرط مرزي واقعي منجر به يافتن توزيع حقيقي دما و نسبت رطوبت بر روي ديواره مي گردد به طوري كه در هر نقطه روي ديواره مجموع شار حرارتي جريان هاي دو كانال برابر با گرماي نهان تبخير باشد. شرط مرزي واقعي با حل هم زمان معادلات مومنتوم، انرژي و انتقال جرم به صورت كوپل شده بر روي ديواره جداكننده حاصل مي شود. همچنين با توسعه مدل سه بعدي و در نظر گرفتن اثر ناحيه ورودي، دقت مدل افزايش يافته است. مدل توسعه يافته با استفاده از شرط مرزي ارتقاءيافته توزيع دما و نسبت رطوبت را در كل سيستم تخمين مي زند. تخمين به دست آمده از دماي عرضه سيستم در شرايط محيطي مختلف با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده و نتايج نشان مي دهد بيشينه خطاي موجود 3.3% است. سپس به تحليل پارامتريك سيستم پرداخته شده و اثر سرعت هواي ورودي، نسبت هواي بازگشتي، ضخامت و طول كانال بر دماي عرضه، كارايي نقطه شبنمي، ظرفيت سرمايشي و افت فشار سيستم مطالعه گرديد. نتايج نشان مي دهد افزايش طول كانال و نسبت هواي بازگشتي و كاهش ضخامت كانال و سرعت ورودي هوا موجب بهبود كارايي نقطه شبنمي سيستم شده ولي افت فشار و هزينه اوليه را افزايش داده و ظرفيت سرمايشي را كاهش مي دهد.


کليدواژگان: سرمايش تبخيري غيرمستقيم، سرمايش تبخيري نقطه شبنمي، مدل سازي عددي، انتقال جرم و حرارت
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

جهت گیری المانهای DNA با در نظر گرفتن یك شرط مرزی

مقاله کنفرانس: نهمين كنفرانس ماده چگال - 1387

اعمال شرط مرزی ورودی در شبیه سازی جریان سطح آزاد در مدل عددی OpenFOAM

مقاله کنفرانس: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - 1394

تحلیل سه بعدی پایداری گود در خاک اشباع با در نظر گرفتن اثر زهکش

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مدل سازی انتقال حرارت و جرم در سامانه های خنک سازی تبخیری غیرمستقیم با در نظر گرفتن اثر انتقال حرارت دوبعدی در دیواره

استاد راهنما: قاسم حیدری نژاد ، دانشجو: شهاب مشاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی مکانیک - 1393 - [دکترای تخصصی]

بررسي اثر ضخامت پد و دبي هواي ورودي بر راندمان و ميزان آب مصرفي سيستم سرمايش تبخيري

مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تكنولوژي - 1395

شبیه سازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال درون یک میکروکانال سه بعدی با در نظر گرفتن شرط لغزش و پرش دمایی

دانشجو: حامد نادری تهرانی ، استاد مشاور: قنبرعلی شیخ زاده ، استاد راهنما: علی اکبر عباسیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1391 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل سه بعدی جابجایی دیواره گود در خاك اشباع با در نظر گرفتن اثر زهكش

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك - 1392
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات