مقاله نشریه
پيش بيني درد زايمان بر اساس سخت رويي روان شناختي، حمايت اجتماعي و تاب آوري در زنان نخست زاي شهر بوشهر

نشریه بالینی پرستاری و مامایی » تابستان 1396 شماره2
چکیده:
زمينه و هدف: زايمان علاوه بر اينكه يك شرايط تنش ‏زا براي فرد باردار به حساب مي آيد، يك پديده مهم در زندگي مادر مي‏ باشد و درد ناشي از آن غيرقابل اجتناب بوده و در خانم ‏هاي نخست ‏زا نيز شديدتر و طولاني ‏تر است. با توجه به ناخوشايندي درد زايمان، بررسي و شناخت متغيرهاي تاثيرگذار بر آن، اهميت دارد.
روش بررسي: اين تحقيق از نوع همبستگي است كه براي اجراي آن از بين زنان نخست زايي كه براي زايمان به بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر در بازه‏ي زماني بين اسفند 94 تا خرداد 95 مراجعه كرده و واجد شرايط تعريف شده در اهداف تحقيق بودند، تعداد 120 نفر به شيوه ي نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مقياس ارزيابي تغييرات رفتاري در برابر درد (PBI)، مقياس درجه بندي عددي- بصري درد (VAS)، پرسشنامه سرسختي روان شناختي اهواز (AHI)، مقياس تاب‏ آوري كانر و ديويدسون (CD-RISC) و مقياس سنجش حمايت اجتماعي فيليپس مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده‏ ها با روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي به روش هم زمان و همچنين گام به گام با استفاده از نرم‏ افزار SPSS مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: يافته‏ ها نشان دادند كه سرسختي روان‏شناختي، حمايت اجتماعي و تاب‏ آوري قادر به پيش بيني تغييرات مربوط به شدت رفتاري و بصري احساس درد زايمان در زنان نخست‏ زا مي باشند، به طوري كه اين متغيرها اثر مثبت بر درد زايمان زنان نخست ‏زا دارند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته‏ هاي پژوهش به نظر مي‏ رسد ارتقاء متغيرهاي تاب‏ آوري، سرسختي روان‏شناختي و حمايت اجتماعي، در يك زن باردار مي‏ تواند در مديريت درد موثر بوده و از طريق غلبه بر هيجان ‏هاي منفي و ترس تجربه خوشايندي را براي زن فراهم سازد و بر ترجيح آن‏ها به روش زايمان طبيعي نسبت به سزارين، تاثير گذارد.


کليدواژگان: درد زايمان، سرسختي روان شناختي، حمايت اجتماعي، تاب آوري
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه پیش‌بینی درد زایمان بر اساس سخت‌رویی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری در زنان نخست‌زای شهر بوشهر

نشریه مجله بالینی پرستاری و مامایی » 2-(1396)
کلیدواژه: درد زایمان ، سرسختی روان‌شناختی ، حمایت اجتماعی ، تاب ‌آوری. ، Labor ، Psychological hardiness ، Social support ، Resilience.

پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در دانشجویان

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1395

پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در دانشجویان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1395

نقش سخت رویی روان شناختی و بخشش در پیش بینی سازگاری زناشویی

مقاله کنفرانس: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني - 1393
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات