بررسي ميزان رضايت مردم آسيب ديده شهر بروات از بازسازي پس از زلزله سال 1382 بم

مقاله نشریه: مسكن و محیط روستا » تابستان 1396 شماره158
چکیده:
زلزله بم و بروات يكي از مخرب ترين زلزله هاي ايران محسوب مي شود كه تلفات سنگيني به جاي گذاشته است. اگرچه پس از جنگ شهرهايي چون خرمشهر و آبادان بازسازي شدند وليكن اين بازسازي به عنوان اولين بازسازي شهري ناشي از سوانح طبيعي (زلزله) محسوب مي شد كه ابهامات و سوالات فراواني پيرامون بازسازي منطقه آسيب ديده پيش روي مسئولين قرار مي داد. از اين رو عملكرد مديريت بازسازي در فرايند تامين مسكن آسيب ديدگان، تا حدود زيادي متفاوت تر از سوانح پيشين بوده است. همين امر باعث شده است تا لزوم تجزيه و تحليل عملكرد مديران بازسازي بم پس از زلزله بم مورد تاكيد قرار گيرد و نقاط قوت و ضعف برنامه بازسازي، از طريق سنجش رضايت آسيب ديدگان، تجزيه و تحليل شود. پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت آسيب ديدگان شهر بروات از عملكرد مديران در بازسازي مي پردازد. در اين مقاله پس از ارائه چارچوب نظري تحقيق، شاخص هايي كه مي تواند به عنوان معياري براي ارزيابي رضايت آسيب ديدگان در نظر گرفته شود (بر اساس تجارب بازسازي هاي گذشته)، استخراج شده است و فرضيات تحقيق بر مبناي آن بنا نهاده شده است. با بررسي ميزان و نحوه عملكرد مديران بر شاخص هاي مذكور، ميزان رضايت آسيب ديدگان سنجيده شده است. بدين منظور با استفاده از مطالعات ميداني، همبستگي بين شاخص ها و رضايت از عملكرد مديران بازسازي مورد بررسي قرارگرفته كه در نهايت، همبستگي بالايي در اكثر شاخص ها حاصل شده است. معنا دار بودن هر يك از فرضيات تحقيق، مورد آزمون قرار گرفته و در نهايت مشخص شد كه تقريباً رضايت قابل قبولي (از مديران بازسازي) در فرايند بازسازي بروات وجود دارد و مديريت بازسازي با وجود تمام مشكلات و كمبودها توانسته رضايت (نسبتاً خوب) بازماندگان را كسب نمايد.


کليدواژگان: زلزله بم ، بازسازي ، مديريت بازسازي ، رضايت آسيب ديدگان ، بروات
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

فرم شهر مقاوم در بازسازی پس از زلزله نمونه موردی: شهر بم، زلزله سال 1382

استاد راهنما: علیرضا فلاحی ، استاد مشاور: شریف مطوف ، دانشجو: آیناز نهاوندی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معماری و شهرسازی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بازخوانی مشاركت مردم در بازسازی زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: مسكن و محیط روستا » پاييز 1391  شماره139

بررسی بازسازی شهرتاریخی بم پس اززلزله سال 1382

مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري - 1392

ارزیابی میزان رضایتمندی خانوارهای شهر بم از بازسازی پس از زلزله

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري - 1393

بازسازی محله بازار پس از زلزله سال 1382 بم با رویكرد خاطره جمعی

مقاله نشریه: هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی » شماره64

بررسی آسیب پذیری سیستم آب شهری بم در نتیجه بازسازی بعد از زلزله سال 1382

مقاله کنفرانس: سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه - 1386

بازسازی تاب آور از دیدگاه طراحی شهری، پس از زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی » پاييز 1392  شماره55

بررسی خطر زلزله بم و روند بازسازی شهر پس از زلزله1382

استاد راهنما: حسین نگارش ، استاد مشاور: صمد فتوحی ، دانشجو: مریم حسین پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تجربی- تحلیلی ساختمانهای بتنی آسیب دیده در زلزله 1382 بم

مقاله کنفرانس: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - 1385
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات