مقاله نشریه
مقايسه ضخامت اينتيما مدياي شريان كاروتيد در زنان مبتلا به پره اكلامپسي و زنان باردار سالم با فشارخون طبيعي

نشریه زنان مامائی و نازائی ایران » (پياپي 266)، شهريور 1396 شماره6
چکیده:
مقدمه: پره اكلامپسي يك اختلال چند سيستمي با علت شناسي نامعلوم است كه به نظر مي رسد در درازمدت مي تواند افراد مبتلا را در معرض خطر ابتلاء به بيماري هاي قلبي - عروقي قرار دهد. از سوي ديگر در مطالعات اخير به افزايش ضخامت اينتيما مديا شريان كاروتيد (IMT) به عنوان ريسك فاكتوري مستقل، در پيش گويي زودرس ابتلاء به بيماري هاي آترواسكلروتيك قلبي عروقي اشاره شده است. با توجه به اختلال فونكسيون آندوتليوم به عنوان مكانيسم پاتوژنتيك مشترك در روند تغييرات آترواسكلروتيك و پره اكلامپسي، مطالعه حاضر با هدف مقايسه ضخامت اينتيما مديا شريان كاروتيد در زنان مبتلا به پره اكلامپسي و كنترل سالم انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي كه در سال 95-1394 انجام شد، ضخامت اينتيما مديا عروق كاروتيد مشترك با استفاده از سونوگرافي در 30 زن باردار مبتلا به پره اكلامپسي، 30 زن باردار سالم با فشار خون طبيعي و 30 زن سالم غير باردار كه از نظر سن و سن بارداري همسان بودند، اندازه گيري شد، سپس ميانگين آن در بين سه گروه مورد مقايسه قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 5/11) و آزمون هاي كاي اسكوئر، تست دقيق فيشر، كولموگروف- اسميروف، آنووا و كروسكال واليس انجام شد. ميزان p كمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين IMT شريان هاي كاروتيد راست و چپ به ترتيب در گروه زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسي (05/0±78/0 ميلي متر و 28/0±76/0 ميلي متر)، در زنان باردار سالم با فشار خون طبيعي (01/0±52/0 ميلي متر و 01/0±53/0 ميلي متر) و در زنان سالم غير باردار (01/0±54/0 ميلي متر و 01/0±56/0 ميلي متر) بود كه در گروه زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسي تفاوت آماري معناداري با دو گروه ديگر وجود داشت (001/0>p).
نتيجه گيري: IMT به عنوان ماركري مهم و مستقل در پيش گويي زودرس بيماري هاي آترواسكلروتيك قلبي عروقي، در زنان مبتلا به پره اكلامپسي به طور بارزي بالاتر از دو گروه كنترل مي باشد، از طرفي با توجه به ارتباط اين فاكتور با خطر افزايش بيماري هاي آترواسكلروتيك، منطقي است اين زنان به عنوان گروه پرخطر بيماري هاي قلبي - عروقي در نظر گرفته شده و مورد بررسي هاي غربالگري زودرس بيماري هاي آترواسكلروتيك قلبي - عروقي قرار گيرند.


کليدواژگان: بيماري هاي قلبي - عروقي، پره اكلامپسي، IMT
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه مقایسه ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی و زنان باردار سالم با فشارخون طبیعی

نشریه مجله زنان، مامایی و نازایی ایران » 6-(1396)
کلیدواژه: بیماری‌های قلبی - عروقی ، پره­اکلامپسی ، IMT

مقایسه سطح سرمی ویتامین D در زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسی با زنان باردار سالم

مقاله نشریه: زنان مامائی و نازائی ایران »   (پياپي 151)، هفته سوم شهريور 1393  شماره113

مقایسه شاخصهای مقاومت و ضربانی شریان نافی جنین در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار طبیعی

دانشجو: امیربابک مجتباییان ، استاد مشاور: نوذر نخعی ، استاد راهنما: شهین نارویی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1388 - [دکترای تخصصی]

مقایسه گلبول‌های قرمز هسته‌دار ‏‎(NRBC)‎‏ در مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی - اکلامپسی و مادران باردار سالم

استاد مشاور: شهناز عالی ، دانشجو: عباس صفا بافتی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1385 - [دکترای تخصصی]

بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین D در زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسی شدید و زنان باردار سالم

مقاله نشریه: زنان مامائی و نازائی ایران »   (پياپي 178)، هفته دوم فروردين 1394  شماره140

اثر فولیک اسید بر ضخامت اینتیما -مدیای (IMT ) شریان کاروتید، به عنوان شاخص آترواسکلروز در بیماران پیوند کلیه

استاد راهنما: سهراب حاجی زاده ، دانشجو: فریده خاتمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1384 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات