مقایسه اثربخشی روش فرنالد و دیویس بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی » تابستان 1391  شماره48
چکیده:
هدف اين پژوهش، مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي بود. پژوهش از نوع آزمايشي با سه گروه (دو گروه آزمايش و يك گروه گواه) با پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري شامل دانش آموزان نارساخوان مراجعه كننده به مركز مشاوره شناخت و الفباي زندگي شهر اصفهان در دي ماه 1390 بود كه به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و 45 نفر به عنوان نمونه نهايي گزينش و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه گواه (15 دانش آموز روش فرنالد، 15 دانش آموز روش ديويس و 15 دانش آموز گروه گواه) جايگزين شدند. سپس آزمون تشخيصي خواندن (بديعيان، 1375) و آزمون هوش وكسلر كودكان (عابدي، صاقي و ربيعي، 1388) بر روي هر سه گروه اجرا گرديد. بر روي 15 دانش آموز گروه آزمايش روش فرنالد در 10 جلسه انفرادي 30 دقيقه اي و روش ديويس نيز بر روي 15 دانش آموز ديگر گروه آزمايش در 16 جلسه انفرادي 30 دقيقه اي مداخله صورت گرفت. بر روي گروه كنترل مداخله اي صورت نگرفت. در پايان مداخلات آزمون تشخيصي خواندن بر روي گروههاي آزمايشي اجرا گرديد و داده ها با نرم افزار SPSS 15 و آزمون تحليل كوواريانس و مقايسه زوجي تحليل شدند. نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات پس آزمون خواندن گروههاي آزمايش و كنترل، تفاوت معناداري وجود دارد (001/0> P ). نتايج مقايسه هاي زوجي نيز نشان داد كه بين ميانگين نمرات پس آزمون خواندن دو گروه ديويس و فرنالد نيز تفاوت معناداري وجود دارد (001/0> P ).

کليدواژگان: هنجاريابي، رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم، زندانيان، قرباني بودن، قلدري
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي » , تابستان 1391, دوره 13, شماره 2 (پياپي 48)

مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي » ، تابستان 1391  شماره48
کلیدواژه: هنجاريابي ، زندانيان ، قلدري ، قرباني بودن ، رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم

مقایسۀ اثربخشی روش فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » 48-(1391)
کلیدواژه: هنجاریابی ، رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ، زندانیان ، قربانی بودن ، قلدری. ، keywords ، Dyslexia ، Davis method ، Fernald method ، Reading Performance

مقایسه اثربخشی روش فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان

نویسندگان: ، ، ، ،
مقاله نشریه:  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » دوره:13 - شماره:2
کلیدواژه: نارساخوانی ، روش دیویس ، روش فرنالد ، عملکرد خواندن ، Dyslexia ، Davis method ، Reading Performance

اثربخشی روش دیویس بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر

دانشجو: فاطمه خدامهری ، استاد مشاور: مهناز خسروجاوید ، مهناز فلاحی ، استاد راهنما: موسی کافی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملكرد خواندن كودكان نارساخوان

مقاله نشریه: روان شناسی كاربردی »   (پياپي 22)، تابستان 1391  شماره2

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دیویس و امکان اندیشی بر میزان مهارت‌‌ خواندن و افزایش خلاقیت دانش آموزان نارساخوان

دانشجو: طاهره شیدایی فیروزآبادی ، استاد مشاور: افسانه توحیدی ، استاد راهنما: مهشید تجربه کار ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر روش چندحسی فرنالد بر اصلاح عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر دوم ابتدایی شهر همدان

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي - 1393

اثربخشی بازی های واجی بر عملكرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی » بهار 1393  شماره55

اثربخشی آموزش خودتنظیمی بركاركردهای اجرایی و عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

نویسنده: منصور بیرامی ،
مقاله نشریه: پژوهش های نوین روانشناختی » بهار 1392  شماره29
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات