مقاله نشریه
نقش هوش معنوی در پیش بینی استرس ادراك شده، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی لرستان

نشریه دانشگاه علوم پزشكی بابل »   (پياپي 76)، دي 1392  شماره1
چکیده:
سابقه و هدف: هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد نقش اساسي در زمينه هاي گوناگون زندگي انسان به ويژه تامين و ارتقاي سلامت رواني دارد. اين مطالعه به منظور بررسي رابطه هوش معنوي با استرس ادراك شده، اضطراب و افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي و از نوع همبستگي بر روي 457 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكي لرستان كه به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند، انجام گرديد. در اين پژوهش، از 4 پرسشنامه اضطراب زونگ، افسردگي بك، استرس ادراك شده كوهن و هوش معنوي كينگ استفاده شد و متغيرهاي پژوهش بوسيله ابزارهاي فوق مورد سنجش و مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين هوش معنوي با استرس ادراك شده، اضطراب و افسردگي رابطه منفي معني داري به ترتيب 140/0- ، 511/0- و 908/0- وجود دارد (01/0p<) از="" سوي="" ديگر،="" نتايج="" تحليل="" رگرسيون="" چندگانه="" نيز="" نشان="" داد="" كه="" متغير="" پيش="" بين،="" متغيرهاي="" ملاك="" را="" به="" طور="" معني="" داري="" تبيين="" مي="">
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه هوش معنوي با استرس ادراك شده، اضطراب و افسردگي رابطه منفي معني داري دارد، يعني با افزايش هوش معنوي، استرس ادراك شده، اضطراب و افسردگي دانشجويان كاهش مي يابد.


کليدواژگان: هوش معنوي، استرس ادراك شده، اضطراب، افسردگي، دانشجو
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه نقش هوش معنوي در پيش بيني استرس ادراك شده، اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

نشریه دانشگاه علوم پزشكي بابل » (پياپي 76)، دي 1392  شماره1
کلیدواژه: دانشجو ، هوش معنوي ، افسردگي ، اضطراب ، استرس ادراك شده

مقاله نشریه نقش هوش معنوی در پیش بینی استرس ادراک شده، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل » 1-(1392)
کلیدواژه: هوش معنوی ، استرس ادراک شده ، اضطراب ، افسردگی ، دانشجو. ، Spiritual intelligence ، Perceived stress ، Anxiety ، Depression ، Student. ، هوش معنوی ، استرس ادراک شده ، اضطراب ، افسردگی ، دانشجو.

مقاله نشریه نقش هوش معنوی در پیش بینی استرس ادراک شده، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نویسندگان: ، ، ،
نشریه  مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل » دوره:16 - شماره:1
کلیدواژه: هوش معنوی ، استرس ادراک شده ، اضطراب ، افسردگی ، دانشجو ، Spiritual intelligence ، Perceived stress ، Anxiety ، Depression ، Student

نقش ناامنی ادراک شده در پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان

نویسنده: اکبر عطادخت ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394

نقش هوش معنوی و استرس ادراک شده در پیش بینی عملکرد شغلی

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت - 1396

نقش هوش معنوی، حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی در افسردگی، استرس و اضطراب مرگ سالمندان

دانشجو: زینب گنجه ، استاد مشاور: محمد نریمانی ، استاد راهنما: نیلوفر میکائیلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات