مقاله نشریه
بهينه سازي متغيرهاي هندسي باتري سرب-اسيد به روش صفحه پاسخ براي دست يابي به بيشترين ظرفيت، كمترين زمان شارژ و كمترين افزايش دما

نشریه مهندسی مكانیك مدرس » تير 1397 شماره4
چکیده:
افزايش ظرفيت باتري هاي سرب-اسيد و كاهش زمان شارژ آن ها در دماي پايين از چالش هاي اصلي طراحان و سازندگان باتري ها است. خصوصيت هاي هندسي صفحه هاي باتري مانند ضخامت و سطح فعال بيشينه از جمله متغيرهاي موثر بر عملكرد باتري است. از اين رو تعيين بهترين مقدار براي اين متغيرهاي مستقل، يك مساله مهم براي اين صنعت است. در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل بي بعد باتري هاي سرب-اسيد يك كد عددي به روش ديناميك سيالات محاسباتي ايجاد شده است تا رفتار باتري توسط آن شبيه سازي شود. در گام بعدي با استفاده از روش صفحه پاسخ، تعداد 50 اجرا براي شبيه سازي پيشنهاد شده است. با استفاده از پاسخ هاي به دست آمده از اجراها، براي هر پاسخ (ظرفيت، زمان شارژ و دما) يك مدل تجربي به صورت تابعي از متغيرهاي مستقل استخراج و از مدل هاي تجربي به عنوان تابع هاي هدف براي بهينه سازي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در ضخامت هاي الكترود مثبت 0.078 cm، الكترود منفي 0.053 cm و جداكننده 0.04 cm و هم چنين بيشينه سطح فعال 80 cm-1 براي هر دو الكترود، بيشترين ظرفيت و كمترين زمان شارژ و كمترين دما به دست مي آيد. براي مطالعه بهينه سازي حاضر، دقت و صحت آزمايش انجام شده توسط يك آزمون صحت سنجي تاييد شده است. مطالعه حاضر اثبات كرده است كه با تغيير خصوصيت هاي هندسي باتري مي توان عملكرد آن را بهبود بخشيد.


کليدواژگان: باتري سرب، اسيد، بهينه سازي، روش صفحه پاسخ، الكترود، شبيه سازي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

شبيه سازي چرخه شارژ-دشارژ باتري سرب-اسيد به روش طيفي چبيشف

مقاله نشریه: مهندسی مكانیك مدرس » دي 1396 شماره10

شبیه سازی رفتار گرمایی باتری سرب اسید در رژیم شارژ و دشارژ

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی - 1395

طراحی سیستم کنترل برای بهینه سازی شارژ باتری و سیستم یکسان ساز شارژ سلولهای باتری

استاد راهنما: فرزاد رجایی سلماسی ، استاد مشاور: شاهرخ فرهنگی ، دانشجو: هدا صابری خرزوقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1386 - [کارشناسی ارشد]

بهينه سازي دما و فرمولاسيون توليد پودر خرمالو به روش سطح پاسخ

مقاله نشریه: نوآوری در علوم و فناوری غذایی » زمستان 1395 شماره4

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرگ ایرانی به روش صفحه پاسخ

مقاله نشریه: علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك »   (پياپي 30)، زمستان 1383  شماره4
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات