بررسي چالش هاي فقهي- حقوقي وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » بهار 1397 شماره1
چکیده:
وقوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي، فارغ از مباحث سياسي، داراي برخي چالش هاي فقهي- حقوقي است كه بررسي آن مي تواند در خصوص صحت وقف واقع شود و وقف هاي مشابه آتي كارگشا باشد. مسئله اصلي در اين پژوهش بررسي اين چالش ها و يافتن پاسخ براي هر يك است. شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد، اهليت انجام اعمال حقوقي چون وقف را مانند شخص حقيقي دارد، اما واقف و ركن اداره كننده تنها مي تواند در محدوده صلاحيت تعيين شده براي دانشگاه (انجام امور آموزشي و پژوهشي)، اموال را تصرف كند و انجام عمل خارج از تخصص مانند امور عبادي و تبرعي و بدون توجه به منافع شخص حقوقي موجب بطلان عمل مي شود. شرط مالكيت واقف با توجه به خصوصي بودن اموال دانشگاه بدون ايراد است، مگر در زمين هاي موقوفه يا در رهن يا مورد اختلاف دانشگاه. در شرايط انعقاد وقف، قصد قربت را مي توان مبتني بر پذيرش مسئوليت كيفري براي شخص حقوقي و امكان فرض سوء نيت براي آن، در نظر گرفت، اما شرط قبول وقف عام توسط حاكم شرع در خصوص دانشگاه آزاد رعايت نشده است.


کليدواژگان: حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، شخص حقوقي، فقه، وقف
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجو: محمد خدایی ، استاد مشاور: حیدر علی جهان بخشی ، استاد راهنما: حسن بادینی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1390 - [کارشناسی ارشد]

وقف اموال موسسات عمومی غیردولتی با تاکید بر وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجو: فاطمه افشاری ، استاد مشاور: حبیب الله رحیمی ، استاد راهنما: محمدرضا ویژه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

اموال دانشگاه آزاد در جهت مصونیت وقف شد

مقاله نشریه: كاربران » ارديبهشت 1389  شماره91

بررسی فقهی حقوقی وقف پول

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی احکام اموال مشاع

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی اعراض از اموال

پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی

پدیدآور: طاهره بیدار ، استاد راهنما: محمدمهدی عزیزاللهی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی بیع اموال معنوی(فکری)

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات