مقاله نشریه
آناليز فاز مايسلي و سطحي مخلوط دو جزئي از مايع يوني و ماده فعال سطحي با اندازه گيري كشش سطحي

نشریه شیمی كاربردی » پاييز 1397 شماره48
چکیده:

اخيرا مايعات يوني با خصوصيات فعال سطحي به علت ويژگي هاي خاص مورد توجه قرار گرفته اند. در اين تحقيق، رفتار سطحي و مايسلي مخلوط دوجزئي شامل مايع يوني 1-هگزيل3-متيل ايميدازوليوم كلريد (C6mimCl) و ماده فعال سطحي كاتيوني ستيل تري متيل آمونيوم برميد (CTAB) در نسبت هاي مولي مختلف بررسي شده اند. براي تعيين مقدار CMC، از تكنيك هاي كشش سطحي استفاده شده و نتايج با تئوري هاي محلول هاي منظم (كلينت، رابينگ، روزن و…) ارزيابي شدند. پارامتر برهمكنش بين ماده فعال سطحي و مايع يوني (βm) ، كسرمولي اجزاء (و) و ضريب فعاليت اجزاء (و) در مايسل محاسبه و تحليل شدند. پارامترهاي ترموديناميكي نظير جذب نسبي گيبس ( ) ، فشار سطحي در نقطه CMC (?CMC) ، حداقل مساحت سطح اشغال شده (Amin) ، انرژي آزاد فزوني مايسلي شدن ( ) و… نيز محاسبه و بررسي شده اند. نتايج، حاكي از غيرايده آل بودن مخلوط مايسلي و برهمكنش جاذبه بين دو جزء است. مقادير منفي βm، پديده سينرژيسم را تائيد مي كند. همچنين نتايج نشان مي دهد با كاهش كشش سطحي (σ) ، افزايش و كاهش مي يابد.

کليدواژگان: ماده فعال سطحي، مايع يوني، پارامتر برهمكنش، سينرژيسم، جذب نسبي گيبس
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی خواص سطحی و مایسلی مخلوط ماده فعال سطحی کاتیونی و مایع یونی در محیط آبی

استاد راهنما: احمد باقری ، دانشجو: عفت طاهری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - پردیس علوم پایه - دانشکده شیمی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی کشش سطحی و خواص سطحی مخلوط های دو جزئی مایع غیر ایده آل

استاد راهنما: احمد باقری ، استاد مشاور: مصطفی فضلی ، دانشجو: زهره مرادیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده شیمی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

اندازه گیری کشش سطحی مایعات یونی بر پایه آمونیوم

استاد راهنما: محمد هادی قطعی ، دانشجو: مریم بهرامی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم - 1391 - [کارشناسی ارشد]

محاسبه کشش سطحی محلولهای دو جزیی با استفاده از مدل های جدید و اندازه گیری کشش سطحی برای تعدادی از محلولهای دوجزیی

دانشجو: سید حسام میرفخار ، استاد مشاور: محبوبه منوچهری ، استاد راهنما: رضا طاهری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم - 1390 - [کارشناسی ارشد]

پیشگوئی کشش سطحی برای محلول‌‌های غیر الکترولیت دو جزئی مایع

استاد راهنما: حسین آتشی ، استاد مشاور: حمید مدرس ، دانشجو: الهام حکمت ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - 1385 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر ماده فعال سطحی یونی و غیر یونی روی ضریب انتقال جرم در استخراج مایع-مایع

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - 1383 - [کارشناسی ارشد]

بررسی آزمایشگاهی و پیش بینی کشش سطحی مخلوط های آبی دو جزئی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فنی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

محاسبه کشش سطحی و آنالیز سطح محلولهای دو جزیی بااستفاده از تئوری لانگمیر

استاد راهنما: بهرام لطافت ، استاد مشاور: رضا طاهری ، پدیدآور: معصومه سیمین قد ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

اندازه گیری مقادیر جزئی كروم با استفاده از مایع یونی به روش میكرواستخراج تشكیل حلال در محل

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي كاربرد نانوتكنولوژي در صنايع نفت و پتروشيمي - 1391
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات