مقاله نشریه
ثمين، رقم جديد نخود متحمل به تنش خشكي، دانه درشت و پر محصول براي كشت بهاره در مناطق سرد ديم كشور

نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی » پاييز و زمستان 1396 شماره2
چکیده:
تنش خشكي يكي از مهم ترين تنش هاي غيرزنده است كه بيشترين سهم در كاهش عملكرد در زراعت ديم را به خود اختصاص داده است. درشتي دانه يكي از خصوصيات بارزبراي بازار پسندي در نخود است. رقم ثمين (ILC 1799) در قالب آزمايشات بين المللي تحمل به خشكي از مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك (ICARDA) در سال 1381 دريافت شد. اين ژنوتيپ در آزمايش هاي مختلف درايستگاه هاي مناطق معتدل سرد و سردسير كشور به همراه ساير لاين ها و ارقام شاهد طي سال هاي 1381 تا 1393 مورد بررسي قرار گرفت. برتري عملكرد دانه رقم ثميندر سال هاي مورد بررسي نسبت به ميانگين ارقام شاهد 32 درصد بود. بر اساس نتايج بدست آمده، ميانگين عملكرد رقم ثميندر طي سال هاي بررسي در كشور 919 كيلوگرم در هكتار بود. رقم ثمين ضمن درشتي دانه (وزن صد دانه 36 گرم) نسبت به بيماري پژمردگي فوزاريومي مقاوم بوده و در مقايسه با ارقام شاهد داراي عملكرد بالاتري در كشت بهاره در شرايط ديم بود. از اين رو اين رقم براي كشت بهاره در مناطق مراغه، كردستان، زنجان، كرمانشاه، همدان، اروميه و خراسان شمالي معرفي و توصيه مي گردد.


کليدواژگان: تحمل به خشكي، تحمل به بيماري پژمردگي فوزاريومي، دانه درشتي، عملكرد، نخود
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ارزیابی لاین های نخود متحمل به خشكی در مناطق مرتفع غرب كشور

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار - 1392
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات