مقاله نشریه
ساخت الكترود يون گزين شناسايي يون سرب در محلول هاي آبي به روش سل? ژل

نشریه شیمی كاربردی » پاييز 1397 شماره48
چکیده:

در اين كار الكترود يون گزين (ISE) سرب با استفاده از روش سل− ژل و بر پايه مواد اوليه تترا اتوكسي سيلان (TEOS) و دي اتوكسي دي متيل سيلان (DEDMS) ساخته و بررسي شد. اگزاليك اسيد به عنوان يك حامل ارزان، ساده و كارآمد براي شناسايي و اندازگيري يون سرب معرفي و مورد استفاده قرار گرفت. پاسخ الكترود با روش اندازگيري پتانسيومتري و ويژگي هاي آن توسط آناليزهاي طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) و ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) بررسي شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه پاسخ الكترود به مقدار حامل استفاده شده وابسته است. الكترود ساخته شده با5/0% وزني اگزاليك اسيد بيشترين حساسيت را نسبت به يون سرب نشان مي دهد. پاسخ خطي الكترود با شيب نرنستي mV/decade 63/28 در محدوده غلظتي 6-10×1/6 تا 2-10×7/1 مولار است. حد تشخيص الكترود برابر با 7-10×1 ، زمان پاسخ آن برابر با 15 ثانيه و زمان نيمه عمر آن حدودا 2 ماه مي باشد. الكترود در محدوده pH حدود 4-6 قابل استفاده بوده و پاسخ مناسبي نشان مي-دهد. همه نتايج بدست آمده مويد اين است كه الكترود يون گزين سرب حساسيت، گزينش پذيري، پايداري بالا، زمان پاسخ سريع، تكثير پذيري و تكرار پديري بالايي دارد كه نشان دهنده كارآمد بودن آن است.

کليدواژگان: سل- ژل، الكترود يون گزين، اگزاليك اسيد، يون سرب
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

طراحی و ساخت الكترود یون گزین حساس به كاتیون سرب توسط یون دوست (Imidazo[1,2-a]pyridines )

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي بهداشت محيط، سلامت و محيط زيست پايدار - 1393

طراحی و ساخت الکترود گرافیت اصلاح شده به روش سل-ژل برای اندازه گیری مقادیر جزیی یون (II(Cu در نمونه های آبی

مقاله کنفرانس: ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین - 1395

ساخت الکترود یون گزین حساس به یون تالیم (I) با استفاده از میله کربنی

دانشجو: هاله اموری سرابی ، استاد مشاور: عزیزالله نژادعلی ، استاد راهنما: محمود چمساز ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشکده علوم پایه - 1388 - [کارشناسی ارشد]

ساخت الکترود یون گزین با غشای پلیمری به منظور اندازه گیری یون های یدید و کرومات

استاد راهنما: علی بنویدی ، استاد مشاور: حمیدرضا زارع ، دانشجو: مهدی الهی زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - 1387 - [کارشناسی ارشد]

طراحی و ساخت الکترود یون گزین برای اندازه گیری پتانسیومتری

استاد راهنما: هایده باقری صادقی ، دانشجو: مطهره جعفریان ، استاد مشاور: عاطفه تمدن ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم پایه - 1393 - [کارشناسی ارشد]

ساخت الکترود غشایی پلیمری یون گزین برای اندازه گیری پتانسیومتری مقادیرجزئی یون ساماریم

استاد راهنما: فرهنگ میزانی ، استاد مشاور: زهرا منصف ، دانشجو: شادی کیانی فرد ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان قزوین - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]

سنتز نانوصفحه های اكسید سرب به روش سل - ژل - هیدروترمال

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري نانو - 1389

ساخت تیتانات باریم به روش سل - ژل

استاد راهنما: علی سعیدی ، محمد حسن عباسی ، دانشجو: رضا کاویان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مواد - 1384 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات