اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر كاهش استرس والدگری مادران دارای كودكان مبتلا به اختلال اوتیسم

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی » تابستان 1393  شماره56
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي «برنامه گروهي فرزندپروري مثبت» بر ميزان استرس والدگري مادران كودكان 6ـ12 ساله مبتلا به اختلال اوتيسم در سال 1391 بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل كليه مادران كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم در شهر اصفهان بود كه از ميان آنان 30 نفر به صورت تصادفي انتخاب و در 2 گروه 15 نفري آزمايش و گواه قرار داده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شاخص تنيدگي والدين (آبيدين، 1990) بود. ابتدا پيش آزمون در دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمايش به مدت 8 جلسه تحت آموزش برنامه گروهي فرزندپروري مثبت بر مبناي الگوي ساندرز قرار گرفت. اين جلسات به صورت گروهي و هفتگي برگزار شد. در پايان، هر دو گروه مورد سنجش پس آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه برنامه آموزش گروهي فرزندپروري مثبت موجب كاهش معنادار استرس والدگري در قلمرو والدين (05/0 P< )="" و="" قلمرو="" كودك="" (05/0="">< )="" شده="" است="" و="" بين="" گروه="" آزمايش="" و="" گواه="" در="" كاهش="" استرس="" والدگري="" تفاوت="" معناداري="" وجود="" دارد="" (05/0="">< ).="" ميانگين="" استرس="" در="" گروه="" آزمايش="" از="" ميانگين="" گروه="" كنترل="" كمتر="" بود.="" همچنين،="" ميانگين="" شايستگي="" يا="" تبحر="" در="" گروه="" آزمايش="" از="" ميانگين="" گروه="" كنترل="" بيشتر="" بود.="" در="" نتيجه="" اثربخشي="" آموزش="" برنامه="" گروهي="" فرزندپروري="" مثبت="" بر="" كاهش="" استرس="" والدين="" مبتلا="" به="" اختلال="" اوتيسم="" مورد="" تاييد="" قرار="" گرفت.="">

کليدواژگان: برنامه گروهي فرزندپروري مثبت، استرس والدگري، اختلال اوتيسم
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

اثربخشي برنامه گروهي فرزندپروري مثبت بر كاهش استرس والدگري مادران داراي كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي » , تابستان 1393, دوره 15, شماره 2 (پياپي 56)

اثربخشي برنامه گروهي فرزندپروري مثبت بر كاهش استرس والدگري مادران داراي كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي » ، تابستان 1393  شماره56
کلیدواژه: برنامه گروهي فرزندپروري مثبت ، استرس والدگري ، اختلال اوتيسم

اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » 56-(1393)
کلیدواژه: برنامه گروهی فرزندپروری مثبت ، استرس والدگری ، اختلال اوتیسم. ، group positive parenting program ، parenting stress ، autism disorder. ، برنامه گروهی فرزندپروری مثبت ، استرس والدگری ، اختلال اوتیسم.

اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نویسندگان: ، ، ، ،
مقاله نشریه:  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » دوره:15 - شماره:2
کلیدواژه: برنامه گروهی فرزندپروری مثبت ، استرس والدگری ، اختلال اوتیسم ، group positive parenting program ، parenting stress ، autism disorder

اثربخشی آموزش تاب آوری بر كاهش استرس والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی ایلام » (پياپي 92) (ضميمه)، شهريور 1394 شماره4

اثربخشی روان درمانی مثبت نگر گروهی بر کاهش درماندگی روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نویسنده: سپیده فلاحیه ،
مقاله کنفرانس: کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی - 1395

اثربخشی آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت درسلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال فزون کنشی/ نقص توجه

دانشجو: ژیلا بابایی ، استاد راهنما: علی اکبر ارجمند نیا ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی - 1383 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت به مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه در کاهش مشکلات برونی سازی کودک

استاد مشاور: دکتر عسگری ، دانشجو: عبدالستار شاهی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت به مادران بر پرخاشگری کودکان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت - 1396

اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران در کاهش اختلالات رفتاری کودکان

استاد راهنما: فریبا حسنی ، استاد مشاور: فرناز کشاورزی ارشدی ، پدیدآور: میترا پنبه چی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش‌فعال/کمبود توجه و کاهش مشکلات رفتاری کودکان

پدیدآور: علی مرادی سرتشنیزی ، استاد مشاور: محمد ربیعی ، استاد راهنما: خدامراد مومنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات