مقاله نشریه
اصل تناسب در نظارت قضايي بر اعمال صلاحيت هاي اختياري در حقوق اداري انگلستان

نشریه مطالعات حقوق عمومی » زمستان 1397 شماره4
چکیده:

صلاحيت هاي اختياري به موجب قانون و به منظور پويايي اداره به مقام اداري اعطاء مي گردد. از آنجايي كه اين صلاحيت ها قانوني است، بنابراين همواره بيم سوء استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضايي بر صلاحيتهاي اختياري از جمله مسائل مهم حقوق اداري است. سوال اين مقاله «چگونگي كاربرد اصل تناسب در نظارت قضايي بر اعمال صلاحيت هاي اختياري در حقوق اداري انگلستان چيست؟» مي باشد. هدف اين پژوهش مطالعه كاربرد اصل تناسب در نظارت قضايي بر اعمال صلاحيتهاي اختياري است. روش تحقيق اين مقاله، كتابخانه اي است. اصل تناسب به عنوان اصلي داراي ساختار در تلاش است تا اقدامات دولت مناسب و ضروري باشد و تا جايي كه امكان داشته باشد، تعدي به حقوق افراد صورت نگيرد. دستيابي به تناسب بين اقدامات و اهداف قانوني دولت، جوهره اصل تناسب است. برداشت هاي ماهوي از حاكميت قانون و تصويب قانون حقوق بشر 1998 كاربرد اصل تناسب در حقوق اداري انگلستان را تسهيل كرد.

کليدواژگان: اصل تناسب، حاكميت قانون، صلاحيت اختياري، قانون حقوق بشر 1998، ونزدبري
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

نظارت بر اعمال صلاحیت تخییری در حقوق اداری ایران و انگلستان

استاد راهنما: ولی رستمی ، استاد مشاور: محمد مهدی غمامی ، دانشجو: حمید رضا سلیمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده معارف اسلامی و حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران

استاد راهنما: عمران نعیمی ، استاد مشاور: محسن قاسمی ، دانشجو: علی حسینی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1391 - [کارشناسی ارشد]

صلاحیت های اختیاری و اعمال ان ها در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران

دانشجو: پوران نجات پور ، استاد مشاور: هدی غفاری ، استاد راهنما: محمد رضا ویژه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی نظارت قضایی بر اعمال اداری در دیوان عدالت اداری

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1397

چالش های اعمال اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی - 1394

نظارت قضایی در حقوق اداری ایالات متحده

مقاله نشریه: حقوق اساسی » تابستان 1387  شماره9

نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

استاد راهنما: محمدرضا ویژه ، استاد مشاور: مهدی هداوند ، دانشجو: نازنین حیدری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات