مقاله نشریه
بررسي نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيش بيني خلاقيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

نشریه پژوهش در آموزش علوم پزشكی » تابستان 1397 شماره2
چکیده:
مقدمه:خلاقيت به عنوان يك فعاليت فكري و ذهني در طول زندگي انسان همواره به منزله يك نياز عالي در تمامي ابعاد مطرح بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيش بيني خلاقيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان بود.
روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع همبستگي بر روي كليه دانشجويان رشته هاي مامايي، پرستاري، بهداشت و پيراپزشكي مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي 97-1396 بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 210 نفر (57/1 درصد زن و42/9 درصد مرد) و به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه هاي استاندارد شادكامي آكسفورد، خلاقيت عابدي، سرزندگي تحصيلي دهقاني زاده و حسين چاري بود. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام و آزمون t گروه هاي مستقل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد در بين هر دو گروه دختران و پسران، بين سرزندگي تحصيلي با خلاقيت و هم چنين شادكامي با خلاقيت رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نيز نشان داد كه در بين دختران متغير هاي سرزندگي تحصيلي و شادكامي 13/9 درصد و در بين پسران سرزندگي تحصيلي و شادكامي با هم 18 درصد واريانس خلاقيت را پيش بيني نمودند. از سويي ديگر نتايج t گروه هاي مستقل نشان داد كه بين سرزندگي تحصيلي، شادكامي و خلاقيت دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود دارد به طوري كه خلاقيت (0/01>p) در بين پسران بيشتر از دختران و سرزندگي تحصيلي (0/001>p) و شادكامي (0/01>p) در بين دختران بيشتر از پسران بود.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيش بيني خلاقيت داشجويان، برنامه هاي دانشگاه بايد به گونه اي سازماندهي شوند كه زمينه هاي ارتقاي خلاقيت دانشجويان از طريق مولفه هاي سرزندگي تحصيلي و شادكامي فراهم آيد.


کليدواژگان: سرزندگي تحصيلي، شادكامي، خلاقيت، دانشجويان، علوم پزشكي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

سرمایه روانشناختی و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده های سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396

نقش شادکامی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان زن دانشگاه علوم و تحقیقات

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

رابطه بهزیستی معنوی و شادکامی با آلکسیتیمیا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات