مقاله نشریه
نقدي بر تفاسير حقوقي ماده 218 قانون مدني و ارائه تفسير بر پايه آموزه هاي فقه اماميه

نشریه آموزه های فقه مدنی » بهار و تابستان 1397 شماره17
چکیده:

يكي از مواد مورد اختلاف در قانون مدني، ماده 218 است كه بيان مي دارد: «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است». اكثر حقوق دانان بعد از انتساب حكم بطلان مذكور در ماده به صوري بودن معامله، حكم معامله به قصد فرار از دين را كه به طور واقعي انجام گرفته، با تفاسير متعددي تحليل كرده و هيچ يك حكم به بطلان آن نداده اند. بلكه برخي نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دين» و گروهي نيز به عدم نفوذ آن راي داده اند و تفاسيري همچون «انتساب بطلان به صوري بودن معامله» ، «لحاظ وجود حق براي طلبكار نسبت به عين اموال بدهكار در معامله به قصد فرار از دين» ، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دين با تضييع حق طلبكار» ، «قصد فرار از دين، به عنوان انگيزه معامله صوري» ، «صوري بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دين» را ارائه كرده اند. در اين جستار با پژوهش در متون فقه اماميه و با استناد به مخالفت اين معامله با امر شارع مبني بر وجوب پرداخت دين و وجوب عزم و نيت بر اداي آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دين و بالتبع نامشروعيت جهت معامله مزبور و در نهايت فقدان يكي از شرايط صحت معامله، تفاسير ناظر بر ماده مذكور، نقد شده است و حكم بطلان چنين معامله اي پذيرفته شده و در نهايت راهكاري براي قانون گذار جهت رفع ابهام از اين ماده پيشنهاد گرديده است.

کليدواژگان: معامله صوري، جهت معامله، ماده 218 قانون مدني، وجوب نيت اداي دين، جهت نامشروع
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ضرورت احیای ماده ی 218 قانون مدنی

مقاله نشریه: کانون وکلا » سال 1369 - شماره 152

نقدی بر ماده 679 قانون مدنی

مقاله نشریه: كانون » بهمن و اسفند 1384  شماره59

تحلیل حقوقی تورم در تفسیر ماده ی 391 قانون مدنی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی

نویسنده: عباس ویشته ،
مقاله نشریه: مطالعات راهبردی زنان » پاييز 1388  شماره45

تاملی فقهی – حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی

مقاله نشریه: فقه و اصول » پاييز و زمستان 1390  شماره87

شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی

مقاله نشریه: تحقیقات حقوقی » سال 1386 - شماره 46

ماهیت حقوقی فسخ عقد جعاله در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و فرانسه

نویسنده: پروین کافیان ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

حضانت كودكان از منظر فقه اماميه و قانون مدني

مقاله نشریه: فقه و مبانی حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1395 شماره1
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات