عدالت توزيعي، كارايي و پايان قرارداد كار

مقاله نشریه: مطالعات حقوق عمومی » بهار 1397 شماره1
چکیده:
پايان قرارداد كار، از مهم ترين مقاطع قرارداد مزبور به شمار مي رود، زيرا چگونگي پايان قرارداد كار با توزيع عادلانه امنيت شغلي مرتبط است. همچنين، چگونگي پايان قرارداد كار با نظريه كارايي نيز ارتباطي وسيع دارد، بنابراين قانون گذار در تدوين نظام حقوقي حاكم بر پايان قرارداد كار، بايد سعي كند با ايجاد تعادل بين عدالت توزيعي و كارايي، آن ها را حفظ كند. در اين مقاله، وضعيت چگونگي تامين عدالت توزيعي و كارايي و ايجاد تعادل بين آن ها را، در تدوين نظام حقوقي حاكم بر مهم ترين موارد پايان قرارداد كار، يعني پايان مدت و اخراج، با توجه به قانون كار ايران توضيح مي دهيم و خواهيم ديد كه به دليل گسترش قراردادهاي كار مدت موقت و خطر تجديد نشدن قراردادهاي مزبور در پايان مدت، اصل دائمي بودن قرارداد كار و درنتيجه توزيع عادلانه امنيت شغلي مخدوش شده است. همچنين، تشريفات پيچيده اي كه درخصوص اخراج كارگران پيش بيني شده است، كارايي را نيز زايل كرده است، بنابراين تعادلي بين كارايي و عدالت توزيعي، در موارد مهم پايان قرارداد كار، در حقوق كار ايران مشاهده نمي شود.


کليدواژگان: اخراج كارگر، امنيت شغلي، حقوق كار، كارفرما، كارگر
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

عدالت توزیعی در اسلام

مقاله نشریه: پنجره » شنبه 9 آبان 1388  شماره17

عدالت در قرارداد

دانشجو: اصغر زیرک باروقی ، استاد مشاور: سیدمحمدتقی علوی ، استاد راهنما: غفور خوئینی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [پایان نامه دکترا]

عدالت توزیعی و توسعه پایدار: مورد ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - انتخاب کنید - 1395 - [کارشناسی ارشد]

نسبت میان عدالت و رشد از منظر عدالت استحقاقی و توزیعی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1389 - [کارشناسی ارشد]

عدالت توزیعی از رالز تا رالز

نویسنده: حسین راغفر ،
مقاله نشریه: اقتصاد و جامعه » زمستان 1383  شماره2

قرارداد كار

مقاله نشریه: صنعت و كارآفرینی » شهريور و مهر 1383  شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات