مقاله نشریه
گزارش يك مورد نادر خونريزي شديد پست پارتوم در نتيجه پارگي لايه داخلي ميومتر به دنبال زايمان طبيعي

نشریه زنان مامائی و نازائی ایران » (پياپي 282)، دي 1397 شماره10
چکیده:

 


مقدمه

خونريزي پست پارتوم به دنبال زايمان، بالاترين ميزان مرگ ومير را به همراه دارد كه علل شناخته شده مختلفي دارد. پارگي لايه داخلي ميومتر از علل كمتر شناخته شده اي است كه عدم تشخيص آن مي تواند منجر به مرگ مادر گردد. در اين گزارش، يك مورد نادر خونريزي پست پارتوم به دنبال پارگي لايه داخلي ميومتر معرفي مي شود.
معرفي بيمار: بيمار خانم 35 ساله G3L2 بود كه با حاملگي ترم و شكايت پارگي پرده هاي جنيني جهت ختم بارداري تحت نظر قرار گرفت و به دنبال القاء زايمان، زايمان طبيعي انجام شد. به دنبال تولد نوزاد با وزن 3700 گرم، مادر دچار خونريزي پست پارتوم شديد شد كه به دليل عدم پاسخ به اقدامات حمايتي و دريافت داروهاي يوتروتونيك و يك نوبت CPR، منتقل اتاق عمل شد و تحت هيستركتومي قرار گرفت. در بررسي پاتولوژي رحم، پارگي لايه داخلي ميومتر در ديواره خلفي رحم مشاهده شد. در روز اول بستري در ICU بيمار به دليل تاكي كاردي بطني و سپس برادي كاردي و ايست قلبي و تنفسي، CPR شد ولي ناموفق بود و متاسفانه بيمار فوت شد.


نتيجه گيري

در نظر داشتن پارگي لايه داخلي ميومتر به عنوان يك علت مهم و قابل كنترل خونريزي بعد از زايمان مي تواند منجر به تشخيص اين عارضه شود.

کليدواژگان: پارگي رحم، خونريزي بعد از زايمان، ميومتر
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

گزارش یك مورد كوری بدنبال خونریزی شدید ناشی از پارگی رحم

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی بابل »   (پياپي 27)، تابستان 1384  شماره3

گزارش یك مورد خونریزی داخل شكمی شدید متعاقب پارگی دیورتیكول رحم در اثر بارداری

مقاله نشریه: تحقیقات علوم پزشكی زاهدان »   (پياپي 35)، تابستان 1388  شماره2

گزارش دو مورد پارگی رحم به دنبال كارآزمایی لیبر برای زایمان طبیعی بعد از سزارین

مقاله نشریه: زنان مامائی و نازائی ایران » هفته سوم خرداد 1393 شماره149

گزارش یك مورد از پارگی داخل صفاقی مثانه بدنبال زایمان طبیعی

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی مازندران » آذر و دي 1385  شماره55

گزارش یك مورد وارونگی رحم به دنبال زایمان

مقاله نشریه: ارمغان دانش »   (پياپي 38)، تابستان 1384  شماره2

گزارش یك مورد پارگی قلب به دنبال سكته حاد قلبی

مقاله نشریه: دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد »   (پياپي 98)، زمستان 1386  شماره4

گزارش یك مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی كوریوكارسینوم

مقاله نشریه: زنان مامائی و نازائی ایران »   (پياپي 129)، هفته اول فروردين 1393  شماره91

همانژیوم گردن رحم ، علت نادر خونریزی شدید پس از زایمان

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی كرمان »   (پياپي 50)، بهار 1385  شماره2
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات