مقاله نشریه
روش تركيبي هوشمند جديد براي عيب يابي ياتاقان بر پايه بهبود روش انتخاب ويژگي ارزيابي جبران فاصله و ماشين بردار پشتيبان

نشریه مهندسی مكانیك مدرس » فروردين 1398 شماره4
چکیده:

در اين مقاله، يك روش جديد براي عيب يابي ياتاقان ها در سرعت دوراني هاي مختلف ارايه شده است. سيگنال هاي ارتعاشي در چهار حالت سالم، رينگ داخلي معيوب، رينگ خارجي معيوب و المان ساچمه معيوب جمع آوري شده اند. ابتدا 22 ويژگي آماري در حوزه زمان و 4 ويژگي در حوزه فركانس از سيگنال اصلي، 3 سطح تجزيه حاصل از تبديل بسته اي موجك (WPD) و 5 مولفه اول حاصل از تجزيه مود تجربي (EMD) استخراج شده اند و در نهايت، بردار ويژگي براي هر نمونه سيگنال داراي 424 ويژگي است. ماتريس ويژگي با ابعاد بزرگ ممكن است شامل ويژگي هاي غيرحساس به عيب باشد. از اين رو در اين مطالعه از روش انتخاب ويژگي ارزيابي جبران فاصله (CDET) براي انتخاب ويژگي هاي بهينه استفاده شده است. سپس، از ويژگي هاي منتخب به عنوان ورودي طبقه بندي كننده ماشين بردار پشتيبان (SVM) براي پيش بيني وضعيت ياتاقان استفاده شده است. در روش CDET، شاخص آستانه اي وجود دارد كه نقش تعيين كننده اي در انتخاب ويژگي هاي مطلوب ايفا مي نمايد. همچنين، روش SVM داراي پارامترهايي است كه لازم است حين عيب يابي تنظيم شوند. از اين رو در اين مطالعه از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات (PSO) براي تعيين مقادير بهينه شاخص آستانه در روش CDET و پارامترهاي بهينه SVM استفاده شده است، به طوري كه خطاي پيش بيني شرايط ياتاقان و تعداد ويژگي هاي منتخب كمينه شوند. نتايج به دست آمده در اين مقاله نشان مي دهد كه ويژگي هاي انتخاب شده به خوبي قادر به تفكيك شرايط مختلف ياتاقان در سرعت هاي مختلف هستند. مقايسه نتايج اين مقاله با ديگر روش هاي عيب يابي، دلالت بر توانمندي روش پيشنهادي مي كند.

کليدواژگان: عيب يابي ياتاقان، استخراج ويژگي، انتخاب ويژگي، ماشين بردار پشتيبان، الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

رویكرد تركیبی جدید انتخاب ویژگی مبتنی برالگوریتم فاخته برای دسته بندی كننده ی ماشین بردار پشتیبان

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي فناوري اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه پيام نور - 1391

بهبود دقت الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) با تکنیک انتخاب ویژگی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت - 1395

انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای ماشین بردار پشتیبان

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی - 1395

تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته بندی ماشین بردار پشتیبان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی - 1397

یک انتخاب ویژگی مبنی بر الگوریتم ژنتیک و پارامترهای بهینه سازی برای ماشین بردار پشتیبان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات - 1394

شناسایی گوینده بر اساس انتخاب ویژگی توسط ماشین بردار پشتیبان والگوریتم ژنتیك

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر - 1393

الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بهبود یافته در انتخاب ویژگی و بهینهسازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات