درآمدي بر ويژگي هاي مقررات اقتصادي خوب و كارامد در حقوق رقابت

مقاله نشریه: حقوق اداری » تابستان 1397 شماره15
چکیده:

تنظيم مقررات يا مقررات گذاري اقتصادي، در دو دهه اخير به عنوان يكي از مهم ترين كارويژه هاي دولت هاي حقوقي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسايي قرار گرفته است. اين نوع از مقررات كه در معناي خاص آن به منظور تسهيل رقابت و تنظيم يا منع انحصار در صنايع داراي انحصار طبيعي نظير: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوري اطلاعات) ، حمل و نقل و… تنظيم مي گردد، لازم است تا به منظور اثربخشي در حوزه رقابت اقتصادي داراي وصف كارامدي باشند. مقررات اقتصادي كارامد در اين معنا، مي بايست داراي ويژگي هاي متعددي باشند كه به تفصيل در اين نوشتار بدان پرداخته شده است. بي گمان، توجه شايسته و به هنگام اشخاص ذي صلاح تنظيم كننده مقررات يا همان مقررات گذاران اقتصادي و به طور ويژه نهادهاي رگولاتوري و تنظيم گر به كاربست و ملحوظ نظر قرار دادن اين ويژگي هاي با اهميت در تنظيم مقررات اقتصادي منجر به توسعه رقابت اقتصادي سالم و تسهيل فضاي رقابتي در حوزه اقتصادي و نظام بازار خواهد شد. روش تحقيق مقاله حاضر، تلفيقي از روش هاي هنجاري و توصيفي- تحليلي است و در بيان مطالب با بهره گيري از منابع موجود از شيوه كتابخانه اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است.

کليدواژگان: حقوق رقابت، تنظيم مقررات، مقررات اقتصادي كارامد، انحصار طبيعي، تسهيل رقابت
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی

مقاله نشریه: مجلس و راهبرد » تابستان 1387  شماره56

درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق

مقاله نشریه: پژوهش حقوق عمومی » پاييز و زمستان 1386  شماره23

حقوق حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی با تأکید بر حقوق رقابت

مقاله نشریه: فصلنامه پژوهش‌های فقهی- حقوقی » 7

اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاكمیتی و تصدی دولت

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » پاييز 1394 شماره3

ویژگی های تدریس كارآمد

مقاله نشریه: رشد معلم » شماره301

ویژگی های معلم كارآمد

نویسنده: عصمت میرحسینی ،
مقاله نشریه: سما » تير ماه 1387  شماره168

بررسی مشخصات و ویژگی های حقوق کار در حقوق داخلی و مقررات بین المللی

نویسنده: علی جعفری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

بررسی مشخصات و ویژگی های حقوق کار در حقوق داخلی و مقررات بین المللی

نویسنده: علی جعفری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

درآمدی بر تنظیم مقررات

نویسنده: عباس زندباف ،
مقاله نشریه: دنیای مخابرات و ارتباطات » مرداد 1385  شماره29
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات