مقاله نشریه
روشهاي تدريس حديث

نشریه تدریس پژوهی » تابستان 1397 شماره2
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف واكاوي و جمع بندي شيوه هاي تدريس حديث در مدارس و حوزه هاي اسلامي صورت گرفته تا تاثير جايگاه حديث در اسلام بر انتخاب روش هاي تدريس را بيان نمايد.


روش

براي نيل به هدف مذكور، روش كتابخانه اي توصيفي براي جمع آوري داده ها استفاده شده است و انواع روش هاي تدريس در كتب حديث مورد بررسي قرار گرفته اند و با استفاده از روش تحليل محتواي مضموني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.


يافته ها

انتخاب روش تدريس در علوم حديث، رابطه مستقيمي با ماهيت حديث و حجيت آن دارد. حديث پژوهان انواع روش هاي ممكن حديث را در هشت شيوه: سماع، عرض، اجازه، مناوله، مكاتبه، اعلام، وصيت و وجاده منحصر نموده و با توجه به ميزان اطمينان بخشي روش هاي مذكور، اعتبار و صحت آنها را مورد ارزيابي قرار داده اند. بررسي شيوه هاي مختلف تدريس حديث، بيانگر آن است كه معيار اصلي موافقان و مخالفان روش هاي مذكور، اطمينان و اعتماد آنها به ميزان صحت و دقت در انتقال احاديث مي باشد و اختلاف نظر در جزئيات ناشي از اين امر مي باشد.

کليدواژگان: حديث، آموزش حديث، نقل حديث، تحمل حديث

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

روشهای تدریس املای فارسی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

روشهای تدریس انشای فارسی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

ارزشیابی روشهای تدریس معلمان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1394

خلاقیت و روشهای تدریس

نویسنده: زهرا خسروجردی ،
مقاله نشریه: رویش » پاييز 1385  شماره15

روشهای گروهی در تدریس

مقاله نشریه: فرهنگ آموزش » پاييز 1384  شماره1
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات