مفهوم شناسي واژه نكاح در فقه مذاهب اسلامي و آثار مترتب بر آن

مقاله نشریه: فقه مقارن » بهار و تابستان 1397 شماره11
چکیده:

نسبت به معناي حقيقي واژه نكاح ميان علماي مذاهب اسلامي اختلاف وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بين فقهاي مذاهب اسلامي، اين است كه واژه نكاح حقيقتا به معناي عقد است. طرفداران اين ديدگاه براي اثبات نظريه خود به دلايلي از قرآن، سنت و عقل استناد كرده اند. اين گروه بر اين عقيده اند كه واژه نكاح در قرآن در تمامي آيات به معناي عقد مي باشد. در مقابل گروه ديگري از فقها نكاح را حقيقت در معناي وطي و گروهي آن را مشترك بين دو معناي وطي و عقد دانسته اند. برخي از فقها نيز آن را به معناي ضم بيان كرده اند. هر يك از اين گروهها براي اثبات نظريه خود به دلايلي از جمله آيات قرآن، احاديث پيامبر و دلايل عقلي استناد نموده اند. نظر قابل پذيرش و راجح، قول گروه اول است؛ چه ذكر جماع و وطي امري قبيح بوده و عرفا خلاف ادب تلقي مي شود. نيز در قرآن صرفا به معناي عقد آمده و صحت سلب معناي وطي از واژه نكاح، دلالت بر مجازي بودن استعمال نكاح در معناي وطي دارد. اختلاف در مسائلي چون شهادت در نكاح و ايجاد محرميت مصاهرتي در اثر زنا، از توابع و آثار اختلاف در اين بحث است.

کليدواژگان: مفهوم، نكاح، عقد، وطي، آثار
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مورد عقد نكاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامي

مقاله نشریه: فقه مقارن » بهار و تابستان 1396 شماره9

نکاح فاسد و احکام و آثار مترتب بر آن در مذاهب اربعه اهل سنت

استاد راهنما: سالم افسری ، استاد مشاور: فرزاد پارسا ، دانشجو: توفیق فلاحی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی آثار حقوقی مترتب بر موت در مذاهب اسلامی

استاد راهنما: احمد میرخلیلی ، استاد مشاور: زهرا گواهی ، دانشجو: بی بی زینب میرجلیلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی موجبات انفساخ نکاح در فقه مذاهب اسلامی

دانشجو: زینب ابوالحسنی ، استاد راهنما: عبدالله امیدی فرد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت صدور سفته در فقه مذاهب اسلامی و آثار آن

دانشجو: حمیدرضا حبیبی ، استاد مشاور: بهزاد پورسید ، استاد راهنما: علی رضا عالی پناه ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی إذن و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی

استاد راهنما: سیدعلی پورمنوچهری ، استاد مشاور: مجید وزیری ، دانشجو: علی شیبانی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

وجود شاهد در نكاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

مقاله نشریه: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) » پاييز 1393  شماره37

مفهوم شناسی حریم خصوصی در فضای مجازی از نظر حقوقی و آثار مترتب بر آن

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه

مقاله نشریه: انسان پژوهی دینی » پاييز و زمستان 1391  شماره28

مفهوم شناسی واژه « حكم » در فقه سیاسی

نویسنده: اصغر خلیلی ،
مقاله نشریه: حكومت اسلامی »   (پياپي 60)، تابستان 1390  شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات