سازوكارهاي حقوقي فعال سازي ظرفيت گزارش دهندگان مردمي فساد با مطالعه تطبيقي ايران و امريكا

مقاله نشریه: مطالعات حقوق تطبیقی » پاييز و زمستان 1397 شماره2
چکیده:

فساد در تمامي نظام هاي حقوقي از عوامل مختل كننده ارائه خدمات عمومي و مانعي براي بروز كارآمدي دولت به شمار مي آيد. نظام هاي حقوقي در پي يافتن سازوكارهاي موثر براي مقابله با مصاديق مختلف فساد هستند. يكي از مهم ترين مسائل براي مقابله با فساد، كشف ابتدايي (initial detection) آن است. يكي از حداقلي ترين سازوكارها براي كشف اوليه فساد در جهت مبارزه موثر با آن، سازما ن ها و نهادهاي نظارتي متمركز هستند. تمامي كشورها از نهادهاي نظارتي متمركز بهره جسته اند، اما رويه عملي كشورهاي موفق در مبارزه با فساد نشان مي دهد كه اكتفا به نظارت متمركز و عدم بهره جستن از ظرفيت بالقوه جمع سپاري (Crowdsourcing) و نهادهاي غيرمتمركز و مردمي نتيجه مطلوب را حاصل نخواهد كرد. در اين راستا اين گونه كشورها براي تحريك موثر انگيزه مردم در راستاي گزارش دهي تخلف، بستري مناسب از رهگذر پيش بيني حمايت و تشويق در نظام تقنيني خود سازمان بندي كرده اند. اين مقاله بر آن است كه به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي توان بستر حقوقي مناسبي را براي فعال سازي گزارش دهي عموم مردم فراهم ساخت؟ نگارندگان در پاسخ به اين پرسش با روش توصيفي- تحليلي با مطالعه تطبيقي نظام قانون گذاري ايالات متحده امريكا، ضمن معرفي نهاد گزارش دهندگان مردمي فساد و تخلف، سازوكارهاي مختلف حمايتي و تشويقي را در راستاي فعال سازي ظرفيت اين نهاد به عنوان يافته هاي خود ارائه مي دهند.

کليدواژگان: شفافيت، فساد، گزارش دهندگان، مشاركت مردمي، نظارت
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - 1393

مطالعه تطبيقي اصل تغييرناپذيري دعواي حقوقي در حقوق ايران و امريكا

مقاله نشریه: مطالعات حقوق تطبیقی » پاييز و زمستان 1397 شماره2

نظام حقوقی بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا

دانشجو: مجید قربانی لاچوانی ، استاد مشاور: محمدعلی عیسایی تفرشی ، استاد راهنما: مرتضی نصیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1386 - [پایان نامه دکترا]

«تحلیل حقوقی-اقتصادی خودانتظامی در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا و مالزی»

دانشجو: سید میلاد حسینی ، استاد مشاور: محمد عیسایی تفرشی ، استاد راهنما: علی انصاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبيقي نقش و جايگاه برجام در نظام حقوقي ايران و آمريكا

مقاله نشریه: سیاست خارجی » (پياپي 121)، بهار 1396 شماره1
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات