مقاله نشریه
تشخيص اشباع ترانسفورماتور جريان با استفاده از امپدانس لحظه اي شاخه مغناطيسي و روشFILT

نشریه مدل سازی در مهندسی » زمستان 1396 شماره51
چکیده:
عدم تشخيص دقيق اشباع ترانسفورماتور هاي جريان ممكن است باعث عملكرد نادرست سيستم هاي حفاظتي گردد. با توجه به مشخصه غيرخطي و تلفاتي هسته ترانسفورماتورهاي جريان، بكارگيري روشي عددي به منظور تشخيص و جبران ورود نقطه كار جريان عبوري از آن به ناحيه اشباع امري ضروري است. لذا در اين مقاله روشي جديد مبتني بر محاسبه امپدانس شاخه مغناطيسي براي تشخيص اشباع و جبران ترانسفورماتور جريان ارائه گرديده است. در روش پيشنهادي با شاخه هاي مقاومتي غيرخطي و خطي، تلفات ترانسفورماتور جريان را مدل نموده و با محاسبه مقدار اندوكتانس لحظه اي هسته مغناطيسي با روش Jiles Atherton، امپدانس لحظه اي شاخه مغناطيسي با بكارگيري روش تبديل لاپلاس معكوس عددي محاسبه مي گردد. براي تشخيص اشباع هسته ترانسفورماتور جريان مقدار امپدانس لحظه اي محاسبه شده در هر لحظه از زمان با يك مقدار آستانه مقايسه شده است. براي اطمينان از عملكرد روش پيشنهادي تاثير عواملي از قبيل انواع خطا ها، شار پسماند، زاويه شروع خطا، بارهاي مختلف، مولفهDC در جريان اوليه مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين روش ارائه شده توسط نرم افزارهاي PSCAD-EMTDC و MATLAB پياده سازي گرديده است. نتايج حاصل از روش پيشنهادي با داده هاي آزمايش مقايسه شده و در تمامي موارد دقت، سرعت و قابليت اطمينان بالاي آن به اثبات رسيده است.


کليدواژگان: ترانسفورماتور جريان؛ اشباع هسته مغناطيسي؛ امپدانس لحظه اي؛ تبديل لاپلاس معكوس

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تشخیص اتصال کوتاه با اشباع ترانسفورماتور جریان توسط تبدیل موجک

استاد راهنما: علی کرمی ملایی ، استاد مشاور: علیرضا ایزد بخش ، دانشجو: علی دهقان پیر ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - 1393 - [کارشناسی ارشد]

ارائه یک روش پیشنهادی برای تشخیص اشباع ترانسفورماتور جریان

استاد راهنما: نبی اله رمضانی ، استاد مشاور: ایرج احمدی ، دانشجو: علیرضا فلاحی ،
پایان‌نامه: دانشگاه علم و فناوری مازندران - دانشکده برق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم knn

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1394

تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از اندوکتانس لحظه ای معادل

استاد راهنما: عباس کتابی ، دانشجو: هادی شفیعی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

تشخیص اشباع ترانسفورماتور جریان توسط یک روش تطبیقی و هوشمند بهمنظور پایداری حفاظت دیفرانسیل

مقاله کنفرانس: همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی - 1393

بررسی اثر اشباع در ادوات مغناطیسی با استفاده از روش جریان های سطحی

استاد راهنما: مهدی اره پناهی ، دانشجو: ناصر صابری جمال ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تفرش - دانشکده برق - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات