مقاله کنفرانس
پیشنهاد یك چارچوب جدید در سرمایه گذاری فكری

همايش ملي مرزنشيني توسعه پايدار و فرصت هاي سرمايه گذاري - 1393
چکیده:
باتوجه به گسترش روزافزون استفادها زاينترنت شواهد بيان كننده افزايش رونق كسب وكارهاي الكترونيكي درسراسردنيا است تحقيق حاضرباهدف توسعه و رونق كسب وكارهاي الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران و ارايه يك چارچوب جديد و بومي براي سرمايه هاي فكري پركاربرد درمديريت كسب و كار جهت توجه بيشتر به ارزش بازار خلق ارزش مزيت رقابتي انجام شده است روش تحقيق حاضر يك روش تركيبي ازدوروش تحقيق علم طراحي و روش فراتركيب بوده و نوع آن باتوجه به هدف بيان شده توصيفي مقايسه اي است دراين مقاله پس ازمرور سيستماتيك ادبيات موضوع سرمايه هاي فكري پركاربرد تجارت الكترونيك به بررسي چارچوب ها و نظريه هاي مختلف پرداخته ميشود و درنهايت يك چارچوب جديد پركاربرد درمديريت كسب و كارارايه ميشود
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

طبقه بندی سرمایه گذاری سرمایه فکری در یک شرکت

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار - 1394

ارزش گذاری سرمایه فكری

مقاله نشریه: پژوهش حسابداری » پاييز 1391  شماره6

سرمایه گذاری برای توسعه : چارچوب سیاستی برای سرمایه گذاری

نویسنده: مانفرد شكولین ،
مقاله نشریه: نامه اتاق بازرگانی » دي 1384  شماره10

سرمایه گذاری فكری ؛ هزینه دانش

مقاله نشریه: گزیده مدیریت » بهمن 1385  شماره66

پیشنهاد كارآفرینان روسی گذاری برای سرمایه گذاری در الیاف مصنوعی

مقاله نشریه: صنعت نساجی »   (پياپي 354)، مهر 1392  شماره238

سرمایه معنوی جزء جدید سرمایه فكری

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت - 1392

طبقه بندی اس سرمایه گذاری شرکتها در سرمایه فکری

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد - 1393
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات