مقاله کنفرانس
پل آبراه، اثری گمنام ازقرون متاخردرشوشتر

اولين همايش منطقه اي معماري، معماري پايدار و شهرسازي - 1392
چکیده:
شوشتر كه ابادي خود را همواره درتمامي دوران وامدارجريان رودخانه كارون بوده است براستي محلي مناسب براي مطالعه معماري سازه هاي ابي مي باشد تاريخ دقيقي براي شروع ساخت سازه هاي ابي درشوشتر نمي توان متصور شود شايد بتوان اولين پلهاي ساخته شده بروي كارون درشوشتر را به دوران ايلامي ها نسبت داد ولي اثاري كه امروزه به دوران مارسيده است دردوره ساساني و دوران پس ازآن ساخته شده است درمقاله حاضربه معرفي يكي ازاين پلها مي پردازيم كه بدليل دورماندن ازنظرها كم شناخته مانده است و نگارندگان دربررسي پيمايشي اي كه درمسيررودخانه كارون انجام دادندموفق به رويت اين اثرشده اند
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اثری ارزنده از محققی گمنام

مقاله نشریه: نور علم » سال 1366 - شماره 23

شرحی بر زندگانی مورخ و اثری گمنام از دوران شاه صفی

مقاله نشریه: آینه میراث »   (پياپي 32)، بهار 1385  شماره1

آبراه های روسیه

مقاله نشریه: صنعت حمل و نقل » آبان 1383  شماره239

گمنام تر از سرباز گمنام

مقاله نشریه: پزشكان گیل » آذر 1383  شماره14

آبراه خشایارشا در یونان

مقاله نشریه: پیام دریا » تير 1386  شماره161

سرنوشت مبهم یك آبراه

نویسنده: بابك وفایی ،
مقاله نشریه: ترابران » مرداد 1394 شماره133
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات