بازسازی مردم محور ،كاهش ریسك و توسعه پایدار

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي - 1385
چکیده:
با بروز هر سانحه طبیعی، روند توسعه کشور های آسی ب دیده از آن سانحه دچار تغییراتی می گردد . در برخی از کـشورها، پس از رخداد سوانح طبیعی فرصتی به وجود می آید تا روند بازسازی ، توسـعه را سـرعت بخـشد ولـی در برخـی دیگـر از کشور ها بروز بلایای طبیعی باعث توقف برنامه های توسعه ای وگاهی باعث پسرفت آن کشور ها می شود . به دلیل اینکه تمام جوامع به نحوی مورد تهدید بلایای طبیعی قرار دارند بنابراین شرط بسیار مهم در کاهش اثـرات سـوانح طبیعی، کاهش ریسک آن سوانح می باشد . با ارزیابی بازسازی های گذشته می توان به نقاط ضعف و قوتی که در آنها وجود داشته است پـی بـرد، بـدین معنـا کـه در مواردی فرایند بازسازی همراه با در نظر گرفتن حوادث احتمالی آتی و آینده نگری بوده و در برخی دیگـر اینگونـه نبـوده است . یکی از نکات قابل توجه در فرآیند بازسازی جهـت کـاهش اثـرات سـوء حـوادث آتـی، نگـرش مـشارکت مـردم در آن می باشد . به نظر می رسد که مشارکت مردم در روند بازسازی باعث کاهش چالشهای پیش روی این فرآیند و نیـز کـاهش ریسک حوادث آتی شده و روند توسعه پایدار را هموار تر می سازد . در این مقاله به بررسـی نقـش مـردم در بازسـازی منـاطق زلزلـه زده و رابطـه آن با کـاهش ریـسک زلزلـه پرداختـه و سـعی می گردد که برخی از تاثیرات آن را در توسعه پایدار نشان دهد .
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بازسازی مردم محور بحران آب شهر مشهد

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار - 1392

كاهش ریسك بلایا و توسعه پایدار در آمایش سرزمین

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس مهندسي برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي محيط زيست - 1386

جمعیت حامی توسعه مردم محور تبریز

مقاله نشریه: اندیشه ایرانشهر » شماره22-23

سرمقاله - مردم ، مراتع و توسعه پایدار

مقاله نشریه: جنگل و مرتع » تابستان 1383  شماره63

توسعه پایدار بر محور عدالت

مقاله نشریه: اقتصاد اسلامی » پاييز 1384  شماره19

جامعه سالم؛ محور توسعه پایدار

مقاله نشریه: سروش » شنبه يازدهم شهريور 1391  شماره1544

فن آوری محور توسعه پایدار

مقاله نشریه: كامپوزیت » زمستان 1383  شماره16

مدیران كارآفرین محور توسعه پایدار

مقاله نشریه: مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت » پاييز 1387  شماره4

مشاركت مردم در توسعه پایدار

نویسنده: راضیه قدرجانی ،
مقاله کنفرانس: چهارمين همايش علمي سراسري دانشجويي جغرافيا - 1391
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات