كاهش اثرات فاجعه و مدیریت در حوادث طبیعی

مقاله کنفرانس: همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء مديريت بحران در حوادث و سوانح غيرمترقبه - 1385
چکیده:
هیچ نقطه ای از این کره خاکی مصون از حوادث غیر مترقبه نیست، اما هرچه جمعیت جهان افزایش می یابد. به موازات تراکم و آسیب پذیرتر شدن شهرها در مقابل بلایای طبیعی، اهمیت و حساسیت مدیریت بحران و برنام های رویارویی، جهت کاهش اثرات بحران هرچه بیشتر نمایان می گردد. مقوله کاهش اثرات حادثه فرایند پیچیده ای است زیرا باید کلیه اقداماتی که باعث کاهش خسارات ناشی از وقوع یک حادثه می شود را در نظر گرفت که خود مستلزم در نظر گرفتن بسیاری از مسایل، اعم از مهندسی، مدیریتی و … است. در این مقاله سعی شده است که به بررسی اینکه کاهش اثرات فاجعه چه اقداماتی است و نیر کاهش اثرات حادثه چگونه از خطر آن می کاهد بپردازیم.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مدیریت خسارت حوادث فاجعه آمیز طبیعی

مقاله نشریه: تازه های جهان بیمه » دي 1385  شماره103

نقش مدیریت دانش در كاهش اثرات فاجعه زلزله

مقاله کنفرانس: همايش ملي آسيب شناسي وبرنامه ريزي اثرات زلزله ‌ي 21 مرداد 91 در استان آذر بايجان شرقي - 1391

حوادث فاجعه آمیز طبیعی و ساخته بشر در سال 2006

مقاله نشریه: تازه های جهان بیمه » خرداد 1386  شماره108

حوادث فاجعه آمیز طبیعی و ساخته بشر در سال 2005

مقاله نشریه: تازه های جهان بیمه » اسفند 1385  شماره105

مدیریت بحران در حوادث طبیعی

مقاله نشریه: سلامت و توسعه » خرداد و تير 1390  شماره3

مدیریت ریسك رویكردی استراتژیك در كاهش اثرات بلایای طبیعی

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404 - 1391

نقش مدیریت بحران شهری در کاهش اثرات مخاطرات طبیعی

مقاله کنفرانس: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) - 1393

مدیریت بلایا و حوادث طبیعی در روستا

مقاله نشریه: بهورز »   (پياپي 74)، بهار 1387  شماره1

سال حوادث فاجعه آمیز

مقاله نشریه: تازه های جهان بیمه » دي 1382  شماره67
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات