مقاله کنفرانس
ناپایداری دینامیکی در پره توربین بادی و بررسی تاثیر آیروالاستیک برکاهش عملکرد توربین بادی

کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی - 1394
چکیده:
مسأله بررسی شده در این پژوهش، مسأله آیروالاستیک درپره 29 متری توربین بادی 2 مگاواتیTjaereborg ساخت کشور دانمار ک است که از مدل های آیرودینامیک و سازه برای حل این مسأله استفاده شدهاست. پره توربین بادی به عنوان یک تیر الاستیک یکسرگیردار با خواص هندسی و فیزیکی متغیر در طول تیر، تحت تحریک جریان باد مدل شده است که در این پژوهش از تقریب سیستم پیوسته به وسیله سیستم گسسته وبرای کاهش محاسبات نیز از روشی با نام جمع زنی مود استفاده شده است. این سازه الاستیک هنگامی که در معرض نیرو های باد قرار می گیرد ارتعاش خواهد داشت و برای تحقیق در پایداری یا ناپایداری آن، مدل سازیدینامیکی آن تحت اثر نیروهای آیرودینامیکی صورت گرفته است. در این پژوهش برای مدل سازی حوزه زمان پره توربین بادی تحت تحریک باد روش جدیدی ارائه شده است. ابتدا از یک روش عددی نسبتا جدید، فرکانس های طبیعی و شکل مودهای پره بدست آمده است و سپس با استفاده از روش کار مجازی و بر پایه شکل مودها و فرکانس های طبیعیبدست آمده، معادلات مربوط به حرکت سیستم استخراج گردیده و به صورت تحلیلی حل شده است. مجموعه این محاسبات در غالب کد محاسباتی آیروالاستیسیته پره توربین بادی، به زبان برنامه نویسی C++ نوشتهشده است. نتایج شبیه سازی مشخص می کند که درصد کاهش توان با افزایش نسبت میرایی کاهش و با افزایش سرعت باد افزایش می یابد. همچنین نتایج مشخص می کند که با افزایش سرعت، زمان استهلاک نوسات،بیشینه جابجایی نوک پره و همچنین جابجایی ماندگار نوک پره نیز افزایش می یابد. بنابراین بروز پدیده آیروالاستیک در سرعت های بالای باد اثرات زیان باری از جمله شکست و خرابی توربین و همین طور کاهش توان تولیدی طراحی خواهد داشت. در تمامی این بررسی ها پره توربین باد بررسی شده پایدار است چرا که دامنه نوسات در نهایت همگرا می شود البته جز در مواردی که سیستم نامیرا باشد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تاثیر تعداد پره ها بر عملکرد توربین بادی خانگی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی - 1395

بررسی نوعی ناپایداری دینامیکی آیروالاستیک (فلاتر) در بال هواپیما

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - 1369 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر زاویه حمله پره ها بر عملکرد توربین بادی خانگی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک - 1395

تحلیل رفتار آیروالاستیک پرهی توربین بادی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست - 1394

بررسی تاثیر ساییدگی پره بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور عمودی داریوس پره مستقیم

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک - 1397

مدل سازی و تحلیل دینامیکی پره های توربین بادی افقی

دانشجو: کورش هاشمی ، استاد مشاور: محسن گودرزی ، استاد راهنما: علیرضا شوشتری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عددی تأثیر ضخامت پره بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی محور عمودی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی - 1394

بررسی خرابی خستگی در پره توربین بادی

استاد راهنما: خلیل فرهنگدوست ، دانشجو: هادی یغمایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات