مقاله کنفرانس
تحلیل هیدرولیکی اندرکنش مخزن و سدهای ذوزنقه ای در دو حالت شبه استاتیکی و دینامیکی با استفاده از شبیه سازی عددی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری - 1395
چکیده:
پارامترهای مختلفی در رفتار دینامیکی سازه سد و سیال مخزن تحت عملکرد کوپله تأثیر گذارندکه منجر به وارد شدن فشار هیدرودینامیکی ناشی از موج حاصل از حرکت ارتعاشی سد حین زلزله می باشد. برآورد دقیق نیروهای دینامیکی کهلازمه طراحی و ارزیابی مناسب سدها و از اهمیت ویژه ای برخورداراست. در این راستا بررسی عددی رفتار لرزه ای سد ذوزنقه ای و استخراج فشار دینامیکی ناشی از عملکرد کوپله روش اجزای محدود و حجم محدود با مدلسازی میدان جریان سیال حقیقی از اهداف این تحقیق بوده است. با گسترش رویکرد جدید از تحلیل رفتار لرزه ای سد، به منظور نیل به هدفتحقیق با بکارگیری نرمافزار دینامیک سیالات محاسباتی که معادلات حاکم بر جریان سیال شامل معادلات پیوستگی و حرکت ناویر استوکس توسط روش حجم محدود و گسسته سازی غیر صریح شبیه سازی گردیده است که پارامترهایهیدرولیکی، رفتار دینامیکی ناشی از عملکرد پاسخ نیروهای هیدرودینامیکی مخزن است، بررسی گردیده است. شرایط مرزی مناسب در بالادست، سطح مشترک بین اجزا سد، پاسخ فرکانسی، انعطاف پذیری بدنه سد و تراکم پذیری آب بهعنوان عوامل موثر بر نتایج ایجاد شده از مدلسازی عددی در نظر گرفته شده و رویکردهای عددی )حجم محدود سیالات اولری و اجزاء محدود جامدات الاستیک( با رویکرد تحلیلی مطابقت قابل قبولی دارد. که پاسخ واقعی سد و فشار دینامیکی را می توان با بکار گیری شرایطی مرزی منطبق بر ماهیت واقعی حاکم، از شبیه سازی عددی بصورت مستقیم استخراجکرد. نتایج حاکی از این است که تراکم پذیری سیال بر پاسخ دینامیک سیستم تأثیر گذار است به طوری که تراکم پذیری باعث افزایش فشار وارده بر سد شده است . همچنین مقدار فشار هیدرودینامیکی تابعی ازهندسه وشکل مخزن می باشد و بزرگی و اهمیت آن می تواند بستگی به موقعیت وشکل و هندسه مخزن و سد تغییر می کند، بطوری که توزیع فشار هیدرودینامیکی پشت سد با ایجاد شیب در بالادست بدنه سد، میرایی سازه کاهش و با در نظر گرفتن شیب درکف مخزن افزایش می یابد .
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تحلیل پایداری دینامیکی سدهای خاکی با روشهای شبه استاتیکی و دینامیکی و مقایسه آنها

مجری: عبدالعلی توجهی ، دانشجو: قاسم محمدی ، استاد راهنما: محمدحسن بازیار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1377 - [کارشناسی ارشد]

مقایسه اثر تحلیل دو بعدی و سه بعدی در حالت استاتیکی و شبه دینامیکی بر نگهدارنده های تونل با استفاده از مدل های عددی

استاد راهنما: محمد حاجی عزیزی ، پدیدآور: مینا هاشمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده فنی و مهندسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل پایداری استاتیكی و شبه استاتیكی در سدهای خاكی

مقاله کنفرانس: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - 1394

تحلیل عددی اندرکنش چرخ و روسازی انعطافپذیر در حالت بارگذاری استاتیکی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده فنی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات