مقاله کنفرانس
بررسی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق اسلام و ایران

سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی - 1395
چکیده:
فرزندخواندگی یا تبنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است. این تاسیس حقوقی، که به موجب آن شخص می تواند فرد دیگری را که فرزند طبیعی او به شمار نمی رود به فرزندی قبول نماید تنها در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب تیرماه 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است . برابر قانون مذکور، « عادات و قواعد مسلم متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است » فرزندخواندگی من شا اثر حقوقی است و در این مورد اعمال می شود . در این تحقیق کوشش شده تا وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در اسلام که در آن، فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده و سایر ادیان، به کمک قواعد و مق ررات موجود در حقوق ایران تبیین شود و ضمن بیان وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق ایران، تاثیر این قواعد و قوانین بر یکدیگر نیز مورد بحث قرار گیرد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی در حقوق ایران

دانشجو: فهیمه ملایی ، استاد مشاور: عابدین مومنی ، استاد راهنما: حسن مبینی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده الهیات - 1390 - [کارشناسی ارشد]

فرزندخواندگی در حقوق ایران

استاد راهنما: محمدرضا امیرمحمدی ، استاد مشاور: ایوب احمدپور ، دانشجو: مریم محمدی قوام ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فرزندخواندگی در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

بررسی و تحلیل شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

بررسی تطبیقی فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران وکانادا

استاد راهنما: الهام شریعتی نجف آبادی ، استاد مشاور: سیدلطیفه حسینی ، دانشجو: معصومه رستمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت فقهی و حقوقی وصیت مبهم مردد در حقوق اسلام

استاد راهنما: محمد صالحی مازندرانی ، دانشجو: مهدی سخنور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مبانی فقهی و حقوقی نسب فرزندخواندگی در اسلام و جهان

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات