اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افسردگی و ناگویی خلقی سوءمصرف کنندگان مواد

مقاله کنفرانس: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - 1394
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افسردگی و ناگویی خلقی سوءمصرفکنندگان مواد انجام گردیده است. پژوهش حاضر طرحی شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیهسوء مصرف کنندگان مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر بیرجند در سال 9312 بود. با روش نمونهگیاهری در دسترس از بین کلیه مراجعهکنندگان، تعداد 33 نفر که دارای اختلال ناگویی خلقی )با نمره برش 03 ( و علایم افسردگی )با نمره برش 93 ( بودند انتخاب و به صورت مساوی و کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامهافسردگی بک ) BDI-II ( و ناگویی خلقی تورنتو ) TAS-20 ( بود. مداخلات آموزش تنظیم هیجاان، به مدت 8 جلسه 13 دقیقهای تنها بر روی گروه آزمایش انجا گرفت. دادهها با استفاده از نر افزار آماری SPSS ویرایش 98 و تحلیل کوواریانس 3/ در سطح معناداری 30 P< تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که آموزش تنظیم هیجان به طور معناداری در کاهش میزان افسردگی و ناگویی خلقی سوءمصرف کنندگان مواد موثر میباشد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اثربخشي آموزش تكنيك هاي تنظيم هيجان بر ناگويي خلقي در سربازان

مقاله نشریه: دست آوردهاي روانشناسي باليني » پاييز 1395 شماره3

رابطه ناگویی خلقی با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان زندانیان

مقاله کنفرانس: هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1396

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افسردگی و اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

دانشجو: مهسا ابراهیم پورقوی ، استاد مشاور: شهلا پزشک ، استاد راهنما: پرویز شریفی درآمدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی بازی درمانی بر ناگویی خلقی کودکان اتیسم

استاد راهنما: پرویز شریفی درآمدی ، دانشجو: سارا ابراهیمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی

دانشجو: شیرین دهبان ، استاد مشاور: حبیب هادیان فرد ، استاد راهنما: چنگیز رحیمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات