مطالعه بیع کالاها و تعهدات بایع و مشتری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مطالعه بیع کالاها و تعهدات بایع و مشتری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا بود. کنوانسیون بیع بینالمللی کالاها (که از این پس جهت رعایت اختصار، تحت عنوان کنوانسیون از آن یاد خواهد شد) در ماده 35 احکامی عام و کلی را در باب مفهوم مطابقت بیان داشته است. آنچه که به عنوان وصف کلیت و عمومیت رویکرد کنوانسیون به این مفهوم مورد نظر ماست، در مقایسه با حقوق داخلی کشورهای مختلف در ارتباط با این مفهوم شکل میگیرد.نتایج نشان داد که ، منافعی که بر حسب سیر متعارف و طبیعی امور در فرض اجرای بهموقع تعهد، به متعهدله میرسیده، امکان مطالبه خسارت وجود دارد. امری که در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون قراردادهای بیعبین المللی کالا بر آن تصریح شده است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مطالعه تطبیقی تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده: آمنه رییس پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات