اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر احساس صلاحیت والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده - 1394
چکیده:
هدف از پژوهشحاضر ، بررسی اثر بخشی «برنامه گروهی فرزند پروری مثبت» براحساس صلاحیت والدین دارای کودکان 12-6 ساله مبتلا به اختلال اتیسم بود.جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان اتیسم بود که از میان مادران کودکانمذکور 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در 2 گروه 15 نفری آزمایش وکنترل قرار داده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه « شاخص تنیدگی والدین » بود. در چهار چوب روش تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل،ابتدا پیش آزمون در دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسهتحت آموزش « برنامه گروهی فرزند پروری مثبت» بر اساس الگوی ساندرز قرار گرفتند، این جلسات به صورت گروهی و هفتگی برگزار شد. در پایان ، مجددا هردو گروه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که پس ازاجرای برنامه گروهی فرزند پروری مثبت، تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در صلاحیت قلمرو والدین (p=0/66) و قلمرو کودک (p=0) دیده شد. میانگین تنیدگی گروه آزمایش پایین تر از گروه کنترل بوده و همچنین میانگینصلاحیت گروه آزمایش بالا بود. بنابراین، نتایج حاکی از آن بود که آموزش «برنامه گروهی فرزند پروری مثبت» بر احساس صلاحیت والدین مبتلا به اختلال اتیسم اثربخش است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر میزان استرس والدگری مادران کودکان 12-6 سال مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه

استاد راهنما: لادن معین ، دانشجو: سکینه مقدم میرشکاری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه

استاد راهنما: محمدباقر کجباف ، استاد مشاور: کتایون خوشابی ، دانشجو: سکینه جبارنسب مهربانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

اثر بخشی هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

نویسنده: سمیه رشیدی ،
مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات