جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران بود. گسترش روز افزون نیازهای بشری و عدم امکان خود کفایی کشورها در فراهم نمودن همه مایحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشورها در سطح بینالمللی گردیده است. یکی از شایعترین و مهمترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم میگردد «قراردادهای بیع بین المللی» است.نتایج تحقیق نشان داد که اگر چه در اصل لزوم جبران خسارات ناشی از عدم اجرای عین تعهد، حقوق ایران با اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا، همنظر است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

استاد راهنما: فریبا مشیرپور ، دانشجو: شاهین فرهانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن درحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

استاد راهنما: محمود صادقی ، استاد مشاور: محمد باقر پارسا پور ، دانشجو: مهدی ربیعی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1389 - [کارشناسی ارشد]

حق حبس درحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

عدم اجرای عین تعهد و اصل جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

مطالعه تطبیقی اجرای ناقص تعهد قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دانشجو: مهدی ربیعی ، استاد مشاور: محمدباقر پارساپور ، استاد راهنما: محمود صادقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

استاد راهنما: محمود صادقی ، استاد مشاور: محمد باقر پارساپور ، دانشجو: مهدی ربیعی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده: آمنه رییس پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397

تعسر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات