مقاله کنفرانس
تحلیل رفتار آیروالاستیک پرهی توربین بادی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست - 1394
چکیده:
محدود، گران و تجدیدناپذیر بودن منابع انرژی فسیلی از یکسو و دردسترس، تجدیدپذیر و تمیز بودن انرژیهای نو از سویی دیگر، انسانها را بر آن داشت تا نسبت به استحصال این گونه انرژیها از قبیل انرژی باد توسط توربینهای بادی اقداماتی بعمل آورند. توربینهای مدرن امروزی دارای رقبای زیادی هستندبنابراین توان خروجی آنها بر حسب سرعت باد باید به گونهای بهینه شود که قابل رقابت با سایر نیروگاهها باشند. محاسبات دقیق نیازمند شبیهسازیکامپیوتری است. روش مومنتوم المان پره از روشهای متداول برای شبیهسازی پرهی توربین بادی است که محاسبهی نیروهای آیرودینامیک در حالت پایا راامکانپذیر میسازد. از آنجا که انرژی تولید شده به حجم بادی که از روتور در هر ثانیه عبور میکند بستگی دارد، روتور بزرگتر قدرت توربین را افزایش خواهد داد. با افزایش در سایز توربینها با پدیدهای مشکلساز بنام آیروالاستیسیته مواجهیم که منجر به تغییر شکل در پره میشود که در نتیجه نیروهای آیرودینامیک منتجه از روش مومنتوم المان پره تغییر کرده و توان و انرژی سالانهی نیروگاه بادی تغییر خواهد کرد. در واقع شفت طراحی شدهی توربین،جعبهدنده و سایر طراحیها تغییر میکنند. بنابراین توجه به آیروالاستیسیته در حین طراحی بسیار حائز اهمیت است، چرا که نادیده گرفتن این پدیده علاوه بر آنکه نتایج غلطی از توان حاصلهی این نیروگاهها بدست میدهد، طراحی نادرست، منجر به شکست و انهدام این توربین میشود. بنابراین در این پژوهش الگوریتمی برای حل مسئلهی آیروالاستیک ارائه شده است
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تحلیل آیروالاستیک توربین باد 47-V

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - 1395

تحلیل آیروالاستیک توربین باد V-47

مقاله کنفرانس: کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران - 1395

بررسی رفتار آیرودینامیك پره توربین بادی با استفاده از تحلیل عددی

مقاله کنفرانس: هفدهمين كنفرانس بين المللي برق - 1381

تحلیل آیروالاستیك پره های توربین گازی با كاربرد تئوری تیرهای ضخیم

مقاله کنفرانس: هشتمين همايش انجمن هوافضاي ايران - 1387

مطالعه پایداری آیروالاستیک پره‌های کامپوزیتی توربین باد

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رفتار گذرای توربین بادی حین خطای استاتور

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي انرژي هاي نو و پاك - 1392

تحلیل پاسخ دینامیکی توربین بادی شناور فراساحلی

استاد راهنما: نسیم آل علی ، مرتضی بختیاری ، استاد مشاور: مسعود صدری نسب ، دانشجو: محمد بارونی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل عددی توربین بادی هانتر دیسكی شكل

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي انرژي هاي نو و پاك - 1392
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات