مقاله کنفرانس
تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
چکیده:
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه ی حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه ی اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. . بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده ی آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسنده شده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی كامن لا

مقاله نشریه: علامه » پاييز و زمستان 1389  شماره29

شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقاله نشریه: پژوهش حقوق عمومی » تابستان 1389  شماره29

اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395

ماهیت حقوقی قرارداد مضاربه در نظام بانکداری ایران

نویسنده: لیلا زحمتکش ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین - 1394

بررسی قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مهر 1389  شماره38

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مرداد 1389  شماره36

قرارداد وثیقه در نظام حقوقی ایران با نگاهی برنظام حقوقی انگلستان

نویسنده: محمدرضا واحدی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات