بیداری اسلامی :تغییرهندسه ی قدرت جهانی ورسالت جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) - 1392
چکیده:
وقوع انقلاب اسلامی در 1979 و متعاقب آن تغییرات بنیادین در ساخت هندسی قدرت جهانی، مبین آغاز پیچ بزرگ تاریخی است که با بیداری اسلامی در سطح منطقه تبلور یافته است .جریان احیای اسلام سیاسی درعصر حاضر،متاثرازامواج معرفتی قوی وبانفوذانقلاب اسلامی ،تجلیات عملی و آشکاری یافته است که عمده نظام های وابسته منطقه را از ناحیه معرفی اصول سیاسی اسلام، دچار بحران ساخته است .بیداری اسلامی بحشی ازپروسه ی روشنگری وخیزش درمیان امت اسلامی است که نهایتا آن ها رابه استقلال فرهنگی ،وفکری وسیاسی می رساند در این مقاله پس از تبیین بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان، براساس نظریه سازه انگاری و آرمان گرایی و سپس پرداختن به موضوع بیداری اسلامی به عنوان یکی ازتجلیات بیرونی انقلاب اسلامی به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که دلایل و نشانگان تغییر هندسه قدرت جهانی چه عواملی بوده و رسالت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چیست ؟ سپس با استفاده از اسناد ، منابع و یافته های پژوهشی چنین استنتاج می گردد که در جهان پر آشوب امروز، جمهوری اسلامی ضمن انجام باز مهندسی نوینی در مسائل معرفتی ، فرهنگی ،دینی و ایفای نقش مثبت و کارساز در تغییر معادلات قدرت جهانی با ارتقای توان داخلی به ضروریات و اقتضائات منطقه ای و جهانی می بایست توجه داشته و با انطباق اهداف ترسیمی با ابزار موجود ، دورنمای روشنی در این مسیر ایجاد کند.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) - 1394

بیداری اسلامی و جامعه ی جهانی مهدویت

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین - 1395

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی

مقاله نشریه: مطالعات افكار عمومی » تابستان 1393  شماره10

بیداری اسلامی؛ سناریوی فرهنگی منتخب جمهوری اسلامی ایران

مقاله نشریه: مطالعات فرهنگ - ارتباطات » پاييز 1392  شماره23

بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی - 1393

قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی

مقاله نشریه: پژوهش های راهبردی سیاست » پاييز 1394 شماره14

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

مقاله نشریه: اشارات ایام » بهار 1390  شماره142
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات