مقاله کنفرانس
مقایسه روشهای حل PSO, BFGS, FFM و ژنتیک درحل مسایل انتقال حرارت معکوس از روش Tikhonov

همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1395
چکیده:
روش های معکوس، کاربرد بسیار زیادی در شاخه های مختلف مهندسی دارند که در میان آنها، روش های هدایتحرارتی معکوس، شاخه ای جداگانه به خود اختصاص داده است. مسیله هدایت حرارتی مستقیم به مسیله ای گفتهمی شود که با معلوم بودن شرایط مرزی، خواص ترموفیزیکی، هندسه جسم و منبع حرارتی درون جسم، معادلههدایت حرارتی درون جسم حل می شود و توزیع دمای درون جسم مشخص می گردد. در مقابل مسیله هدایتحرارتی معکوس، مسیله ای است که در آن شرایط مرزی (مانند شار حرارتی یا دما)، شرایط اولیه و یا خواصترموفیزیکی مواد مورد استفاده نامعلوم است و با استفاده از دمای اندازه گیری شده برخی از نقاط جسم، مجهولاتتخمین زده می شوند. این مسایل کاربردهای کلیدی و متنوعی در انتقال حرارت دارند. برای مثال دمای سطحخارجی یک محفظه احتراق به صورت مستقیم قابل اندازه گیری نیست. در نتیجه برای محاسبه این دما بایستی بااستفاده از روش معکوس و با اندازه گیری دمای تعدادی از نقاط دیگر دمای سطح محفظه را محاسبه کرد.از لحاظ ریاضی اثباتشده است که مسیله هدایت حرارتی معکوس یک مسیله بد وضع است؛ یعنی حل اینمسایل شروط کلی وجود، یکتایی و پایداری را به ازای تغییرات کوچک در ورودی ارضا نمی کند. برای رفع اینمشکل روشهای متعددی برای حل مسایل انتقال حرارت معکوس پیشنهادشده است. به دست آوردن جوابقابل قبول در مسایل معکوس به انتخاب و به کارگیری الگوریتم مناسب برای حل وابسته است.در روش FFGI نتایج نشان می دهد که این روش انعطاف پذیری خوبی برای مسایل مختلف دارد و با انتخاب مناسب ثوابت درگیر در این روش می توان با دقت خوبی به جواب مسیله در زمان کمتری نسبت به روشهای دیگر رسید.در دو روش ژنتیک و PSO نتایج نشان دهنده دقت قابل قبول این روشها است. ولی این دو روش در مقایسه با روش FFGI اغلب زمان حل بیشتری را به خود اختصاص می دهند.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حل مسائل انتقال حرارت رسانایی غیر فوریه معکوس با استفاده از روش گرادیان مزدوج و الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما: حسین احمدی کیا ، دانشجو: عارف پور محمدی فلاح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مقایسه روشهای انتقال حرارت معكوس جهت تخمین ضریب انتقال حرارت تماسی

نویسنده: سید رضا رمضانی ،
مقاله نشریه: مدل سازی در مهندسی » تابستان 1393  شماره37

روش انتگرال کرانه ای برای حل برخی مسائل معکوس معادله انتقال حرارت

استاد راهنما: علی مردان شاه رضائی ، دانشجو: سحر بیات ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده ریاضی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

حل مسایل انتقال حرارت معکوس با استفاده از روش میزان متغیر ‏‎(varibale metric method)‎‏

استاد راهنما: علیرضا پورشقاقی ، استاد مشاور: فرشاد کوثری ، فرشاد کوثری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1384 - [پایان نامه دکترا]

حل مسئله معکوس انتقال حرارت گذرا به کمک روش المان مرزی و الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما: محمود خداداد سریزدی ، استاد مشاور: علی اکبر دهقان ، دانشجو: یعقوب جعفری ندوشن ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - 1389 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل سهموی معکوس با استفتده از الگوریتم PSO

دانشجو: زینب بینایی ، استاد مشاور: سید امین اصفهانی ، استاد راهنما: رضا پورقلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده علوم پایه دامغان - 1392 - [کارشناسی ارشد]

یک روش تکرار برای حل مسئله معکوس انتقال حرارت

دانشجو: مجتبی صامت ، استاد راهنما: عبدالله شیدفر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1373 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات